Stebno - CZ042.3510.4214.0322.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Stebno

  Číslo obce PRVKUK 0322
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0322
  Kód obce 546925
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0322.05 Suchá 15542 155420
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Suchá leží jižně od Ústí nad Labem mezi řekou Bílina a řekou Labe v nadmořské výšce 330 - 360 m n. m. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a obec leží v CHKO České středohoří. Recipientem je Stadický potok. V obci se nachází požární nádrž. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 48 55 53 51 49 48
   přechodně bydlící 27 28 0 0 0 0
   celkem 75 83 53 51 49 48
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Suchá nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Suchá nemá kanalizační systém. Odpadní vody jsou od 100 % trvale bydlících obyvatel akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vybudování kanalizace z PVC DN 300 v celkové délce 648 m a ČOV (atypická trojstupňová mechanicko-biologická ČOV, kde čistírenskou linku budou tvořit sedimentační nádrž, půdní filtr a vegetační čistírna s kapacitou až 150 EO) s vypouštěním do Stadického potoka.

   Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Suchá PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Suchá PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory