Stebno - CZ042.3510.4214.0322.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Stebno

  Číslo obce PRVKUK 0322
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0322
  Kód obce 546925
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0322.02 Chvalov 03037 30376
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chvalov leží jižně od Ústí nad Labem mezi řekou Bílina a řekou Labe v nadmořské výšce 350 - 370 m n. m. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a obec leží v CHKO České středohoří a svým územím zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje prameniště Chvalov. Recipientem je Chvalovský potok. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 71 77 78 75 72 70
   přechodně bydlící 45 55 34 39 39 39
   celkem 116 132 112 114 111 109
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   49 55 67 114 111 109
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chvalov je zásobována místním vodovodem Chvalov M-UL.005. Zdrojem vody je VDJ Chvalov – 1 x 50 m3 (414,00 / 416,00 m n. m.), který je zásobován vodou z jímací štoly Chvalov. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Jímací štola Chvalov má v současnosti nedostatečnou vydatnost. Vzhledem k tomuto je nutné provést posouzení stávajících zdrojů a případně realizovat průzkumný hydrogeologický vrt ve vytypované lokalitě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 005/1 VDJ.UL 005/1 Chvalov 1x50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chvalov ZD.UL 005/1 Chvalov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chvalov nemá kanalizační systém. Odpadní vody jsou od 100 % trvale bydlících obyvatel akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navržena splašková kanalizace a ČOV, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Chvalov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory