Stebno - CZ042.3510.4214.0322.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

  1. Obec

    Stebno

    Číslo obce PRVKUK 0322
    Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0322
    Kód obce 546925
    Číslo ORP (ČSÚ)
    Název ORP
    922 (4214)
    Ústí nad Labem

    Členění obce

    Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
    CZ042.3510.4214.0322.01 Stebno 15541 155411
  2. Charakteristika obce

    1. Základní informace o obci

      Obec Stebno leží jižně od Ústí nad Labem mezi řekou Bílina a řekou Labe v nadmořské výšce 340 - 370 m n. m. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a obec leží v CHKO České středohoří. Recipienty v obci jsou Stebenský rybník a potok Moravanka. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

    2. Demografický vývoj

      Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      trvale bydlící 144 156 159 153 147 143
      přechodně bydlící 6 6 9 9 9 9
      celkem 150 162 168 162 156 152
  3. Vodovody

    1. Počet obyvatel připojených na vodovod

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      144 156 178 162 156 152
    2. Vodovody – popis stávajícího stavu

      Obec Stebno je zásobována ze skupinového vodovodu Stebno SK–UL.004 vodovodem SK UL.004.2. Zdrojem vody je VDJ Podlešín – 2 x 150 m3 (463,35 / 466,65 m n. m.), do kterého se pomocí ČS Podlešín čerpá voda ze studny Podlešín. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

    3. Vodovody – popis návrhového stavu

      Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

    4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

      Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
      Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
      Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

    Mapa

    Bodové objekty

    Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
  4. Kanalizace a ČOV

    1. Počet obyvatel připojených na ČOV

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      0 0 0 0 0 0
    2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

      Obec Stebno nemá kanalizační systém. Odpadní vody jsou od 100 % trvale bydlících obyvatel akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

      Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 300 v celkové délce 933 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 500 EO (2 linky po 250 EO) se zaústěním do potoka Moravanky.

      Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

    Mapa

    Bodové objekty

    Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
    ČOV Návrh ČOV Stebno PRVK\2021
    Výústní objekt Návrh vyust Stebno PRVK\2021
  5. Ekonomická část

    Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

    Typ investice
    Vodovody Kanalizace Celkem
    0,0 0,0 0,0

    Mapa

  6. Vodoprávní rozhodnutí

    Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory