Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.08 - stav 2004

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.08 Stadice 15318 153184
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stadice leží jižně od Ústí nad Labem a severně od Řehlovic na pravém břehu Bíliny v nadmořských výškách 155 - 180 m n. m. Jedná se o obec rekreačního charakteru s 180 trvale žijícími obyvateli a s 136 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. Obcí protéká Radejčínský potok a řeka Bílina, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe a spadá do CHKO České středohoří. Předpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 171 189 219 250 - - -
   přechodně bydlící 450 450 450 450 - - -
   celkem 621 639 669 700 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   48 80 145 238 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stadice je zásobována z místního vodovodu Stadice OZ-M.UL.026. Zdrojem vody je VDJ Stadice – 1 x 50 m3 (208,50 / 210,70 m n. m.) zásobovaný z vodárenské soustavy Žernoseky. Na vodovod je napojeno 28 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se plánuje napojení dalších obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 026/1 VDJ.UL 026/1 Stadice 50m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Stadice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče, od 60 % v septicích se vsakováním a od 20 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.
   Obec má v současné době položenou splaškovou kanalizaci PVC DN 300 v délce cca 950 m, která nebyla z finančních důvodů dokončena a nebyly na ni napojeny jednotlivé nemovitosti.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle projektové dokumentace z roku 1993 chybí dokončit stoku „A“ PVC DN 300 v délce 49 m , stoku „B“ PVC DN 300 v délce 76 m včetně dvouramenné shybky 2 x LT DN 300 dl. 16 m. Součástí stavby je vybudování mechanicko – biologické ČOV s příjezdovou komunikací. Dále je nutné přepojit nemovitosti na kanalizaci.
   U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Stadice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 281,0 2 281,0

  Mapa