Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.08 Stadice 15318 153184
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stadice leží jižně od Ústí nad Labem a severně od Řehlovic na pravém břehu Bíliny v nadmořských výškách 155 - 180 m n. m. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. Obcí protéká Radejčínský potok a řeka Bílina, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe a spadá do CHKO České středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 171 189 221 285 285 286
   přechodně bydlící 450 450 0 0 0 0
   celkem 621 639 221 285 285 286
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   48 80 145 140 210 271
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stadice je zásobována z místního vodovodu Stadice OZ-M.UL.026. Zdrojem vody je VDJ Stadice – 1 x 50 m3 (208,50 / 210,70 m n. m.) zásobovaný z vodárenské soustavy Žernoseky. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Obec plánuje rozšiřování vodovodní sítě pro možnost napojení dosud nepřipojených obyvatel. 

   V místní části Nové Stadice je uvažována výstavba vodovodních řadů s předpokládanou realizací po roce 2030. Obec aktuálně obdržela dotaci na zpracování PD od SFŽP.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 026/1 VDJ.UL 026/1 Stadice 50 50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 86
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Stadice nemá kanalizační systém.

   Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách se vsakováním, od 90 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

   Obec má v současné době položenou splaškovou kanalizaci PVC DN 300 v délce cca 950 m, která nebyla z finančních důvodů dokončena a nebyly na ni napojeny jednotlivé nemovitosti.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s dobudováním gravitační kanalizace (varianta 1a), která se napojí na stávající kanalizaci, která se dle projektové dokumentace z roku 1993 nedokončila. Celková délka gravitační kanalizace bude 435 m z materiálu PVC DN 250, celková délka tlakové kanalizace bude 150 m z materiálu PE DN 90. Současně jsou navržené dvě čerpací stanice, které odvádí splaškové vody na nově budovanou mechanicko-biologickou ČOV pro 200 EO. Dále je nutné přepojit nemovitosti na kanalizaci. Stavba se nepředpokládá do roku 2030.

   V případě, že obec obdrží dostatečnou dotaci, bude se v části obce Nové Stadice řešit vybudování kanalizace do roku 2030 (varianta 1b). Nová gravitační kanalizace se napojí za katastrálním územím Stadic do plánované kanalizace Koštova. Celková délka gravitační kanalizace bude 2,872 m z materiálu PVC DN 250. Celková délka tlakové kanalizace bude 323 m z materiálu PE DN 50. Součástí kanalizační sítě budou tři čerpací stanice.    Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Stadice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Stadice 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Stadice 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Nové Stadice 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Nové Stadice 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Nové Stadice 4 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 19 300,0 19 300,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/76736/2020/JirJ/A-134 Revitalizace obecního rybníka na p. p. č. 50/2 v k. ú. Řehlovice
  9. 7. 2020