Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.07 Radejčín 03351 33511
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radejčín leží jižně od Ústí nad Labem i Řehlovic v nadmořských výškách 275 - 290 m n. m.  Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci je požární nádrž. Protéká zde Radejčínský potok. Území náleží do povodí řeky Labe a spadá do CHKO České středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 52 56 67 88 99 108
   přechodně bydlící 65 65 8 8 8 8
   celkem 117 121 75 96 107 116
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   12 20 35 96 107 116
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radejčín je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZ-SK-UL.024 vodovodem OZ–SK–UL.024.1. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Žernoseky, ze kterého se čerpá přímo do rozvodné sítě. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 024/2 CS.UL 024/2 Radejčín PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Radejčín - štola PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 024/4 VDJ.UL 024/4 Habrovany 250 250 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Radejčín nemá kanalizační systém, odpadní vody od 10 % jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod a od 90 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V platném územním plánu je navržena splašková kanalizace a ČOV, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Radejčín PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Radejčín PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/76736/2020/JirJ/A-134 Revitalizace obecního rybníka na p. p. č. 50/2 v k. ú. Řehlovice
  9. 7. 2020