Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.07 - stav 2004

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.07 Radejčín 03351 33511
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radejčín leží jižně od Ústí nad Labem i Řehlovic v nadmořských výškách 275  290 m n. m. Jedná se o obec s cca 60 trvale žijícími obyvateli s 9 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci je požární nádrž. Protéká zde Radejčínský potok. Území náleží do povodí řeky Labe a spadá do CHKO České středohoří. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 52 56 63 70 - - -
   přechodně bydlící 65 65 65 65 - - -
   celkem 117 121 128 135 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   12 20 35 57 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radejčín je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZ-SK-UL.024 vodovodem OZ–SK–UL.024.1. Zdrojem vody je ČS Radejčín – 1 x 50 m3 (284,30 / 286,00 m n. m.) zásobovaná z vodárenské soustavy Žernoseky, ze které se čerpá přímo do rozvodné sítě. Na vodovod je napojeno 23 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 024/2 CS.UL 024/2 Radejčín PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 024/4 VDJ.UL 024/4 Habrovany 250m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 024/3 VDJ.UL 024/3 Dubice 150m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Radejčín nemá kanalizační systém, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a 30 % obyvatel vypouští odpadní vody do dešťové kanalizace bez čištění, od 20 % jsou předčištěny v septicích se vsakováním a od 10 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Objekty, které vypouští nečištěné odpadní vody musí být do roku 2010 vybaveny MČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Radejčín PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Radejčín PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 974,0 974,0

  Mapa