Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.06 Moravany 03350 33502
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Moravany leží jižně od Ústí nad Labem a východně od Řehlovic na levém břehu Labe v nadmořských výškách 300 - 320 m n. m. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. Obcí protéká potok Moravanka a ve vzdálenosti cca 1,5 km od zástavby řeka Labe, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe a spadá do CHKO České středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 28 35 37 44 43 43
   přechodně bydlící 40 40 12 13 13 13
   celkem 68 75 49 57 56 56
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 37 57 56 56
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Moravany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZ-SK-UL.024 vodovodem OZ–SK–UL.024.6. Zdrojem vody je VDJ Dubice – 1 x 150 m3 (362,60 / 365,90 m n. m), do kterého se čerpá z ČS Radejčín zásobované z vodárenské soustavy Žernoseky.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 024/5 VDJ.UL 024/5 Dubice PK 10 10 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Moravany nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100%  obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Ústí nad Labem. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/76736/2020/JirJ/A-134 Revitalizace obecního rybníka na p. p. č. 50/2 v k. ú. Řehlovice
  9. 7. 2020