Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.05 Hliňany 14502 145025
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hliňany leží jižně od Ústí nad Labem na levém břehu řeky Bíliny v nadmořských výškách 155 -180 m n. m. Zástavba je soustředěná. Obcí protéká řeka Bílina, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe a spadá do CHKO České středohoří. V obci je stavební firma Klement, logistika GEIS, pobočka pro D8 - ředitelství silnic a dálnic.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 40 40 52 1 1 1
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 40 40 52 1 1 1
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   40 40 40 1 1 1
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Řehlovice OZ-SK-UL.025 vodovodem OZ-SK-UL.025.2. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Řehlovice zásobovaná z  VDJ Řehlovice – 1 x 150 m3 (216,25 /219,45 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Žernoseky. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Hliňany nemá kanalizační systém.

   Odpadní vody od 100% trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Ústí nad Labem.

   V Hliňanech je vybudovaná ČOV Biofluid 7,5 s kapacitou Q = 4 m3/den a 50 EO pro firmu Klement a.s. a ČOV CNP 10 s kapacitou Q = 10 m3/den a 100 EO pro ústav sociální péče (v současné době nevyužívaný).

   Vlastníkem a provozovatelem ČOV pro firmu Klement a.s. je firma Klement a.s.
  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Hliňany - firma KLEMENT PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/76736/2020/JirJ/A-134 Revitalizace obecního rybníka na p. p. č. 50/2 v k. ú. Řehlovice
  9. 7. 2020