Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.05 - stav 2004

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.05 Hliňany 14502 145025
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hliňany leží jižně od Ústí nad Labem na levém břehu řeky Bíliny v nadmořských výškách 155 -180 m n. m. Jedná se o obec se 40 trvale žijícími obyvateli v ústavu sociální péče, bez objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je soustředěná. Obcí protéká řeka Bílina, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe a spadá do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce ani přírůstek trvale žijících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 40 40 40 40 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 40 40 40 40 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   40 40 40 40 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Řehlovice OZ-SK-UL.025 vodovodem OZ-SK-UL.025.2. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Řehlovice zásobovaná z  VDJ Řehlovice – 1 x 150 m3 (216,25 /219,45 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Žernoseky. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Hliňany nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100% trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních ČOV.

   Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel ústavu sociální péče jsou likvidovány v domovní mikročistírně s odtokem do vodoteče, která má charakter ČOV. Vlastníkem ČOV je město Ústí nad Labem.
   Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod pod j.č. RŽP1379/235/j-748/02/Hů je ze dne 20.5.2002.
   Limity rozhodnutí:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   20
   40
   20
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   ČOV CNP 10 firmy BMTO Liberec – typ LTP 4S. Pracuje na principu aktivace s jemnobublinnou aerací v diskontinuální režimu, což zajišťuje vysokou účinnost i při nepravidelném nátoku na čistírnu. ČOV je doplněna o kalojem a odlučovač tuků.

   Projektované parametry na přítoku:
   Počet EO = 100
   Q24 = 10 m3/den

   Skutečnost v roce 2002:

   Přítok:
   Počet EO = 56
   CHSK = 963 t/r    53mg/l
   BSK5 = 690 t/r    5mg/l
   NL = 140 mg/l    5mg/l

   Odtok:
   CHSK = 53 mg/l
   BSK5 = 5 mg/l
   NL = 5 mg/l

   V místní části obce je ČOV pro firmu Klement a.s. Řehlovice, která je vlastníkem a provozovatelem ČOV.
   Platné povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno dne 17.5.2001 pod č.j.: RŽP 1993/235/J-309/01/Ši
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   -
   25
   -
   25
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Jedná se o ČOV typu BIOFLUID 7,5 (výrobce Fortex Šumperk)

   Výkonové parametry:

   Přítok:
   Počet EO = 50
   Qroční = 1452 m3/r
   Qdenní = 3,97 m3/d
   Q = 0,04 l/s

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod v domovních mikročistírnách.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Hliňany - firma KLEMENT PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa