Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.04 - stav 2004

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.04 Habří 14501 145017
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Habří leží jižně od Ústí nad Labem a severozápadně od Řehlovic v nadmořských výškách 210-255 m n. m. Jedná se o obec rekreačního charakteru s cca 40 trvale žijícími obyvateli s 15 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci je požární nádrž a pouze místní vodoteč, ve vzdálenosti cca 1,0 km od zástavby protéká řeka Bílina, která je významným vodním tokem a ve vzdálenosti cca 0,7km Žichlický potok. Území náleží do povodí řeky Labe. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 33 34 37 40 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 73 74 77 80 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Habří nemá vodovod. Zásobování vodou je domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Nadále se uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Habří nemá kanalizační systém, odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 16 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem, od 20 % jsou předčištěny v septicích se vsakováním a od 4 % jsou likvidovány v domovních mikročistírnách se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Habří PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Habří PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 093,0 1 093,0

  Mapa