Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.04 Habří 14501 145017
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Habří leží jižně od Ústí nad Labem a severozápadně od Řehlovic v nadmořských výškách 210-255 m n. m. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci je požární nádrž a pouze místní vodoteč, ve vzdálenosti cca 1,0 km od zástavby protéká řeka Bílina, která je významným vodním tokem a ve vzdálenosti cca 0,7km Žichlický potok. Území náleží do povodí řeky Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 33 34 43 62 61 61
   přechodně bydlící 40 40 0 0 0 0
   celkem 73 74 43 62 61 61
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Habří nemá vodovod. Zásobování vodou je domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V případě realizace nové zástavby dle ÚP obce je navržena výstavba vodovodních řadů pro celou obec – potrubí PE d50 a d80 v celkové délce 1950m. Zdrojem vody bude Flájský přivaděč DN 700. Dále bude na sever od obce realizován VDJ Habří 50m3, sloužící pro akumulaci vod. Předpokládaná realizace vodovodních řadů po roce 2030. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Habří nemá kanalizační systém, odpadní vody od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem, od 10 % jsou likvidovány v domovních mikročistírnách se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V platném územním plánu je navržena splašková kanalizace a ČOV, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Habří PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Habří PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/76736/2020/JirJ/A-134 Revitalizace obecního rybníka na p. p. č. 50/2 v k. ú. Řehlovice
  9. 7. 2020