Malšovice - CZ042.3502.4202.0032.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malšovice

  Číslo obce PRVKUK 0032
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0032
  Kód obce 562718
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0032.03 Hliněná 09131 91316
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Malšovice – Hliněná leží na jihozápad od Děčína, v nadmořských výškách 350,00 – 370,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel se 6 rekreačními objekty. Zástavba je poměrně soustředěná podél místní komunikace a potoka, venkovského charakteru se zástavbou rodinnými domy. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 46 46 29 28 26 26
   přechodně bydlící 13 13 0 0 0 0
   celkem 59 59 29 28 26 26
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Hliněná nemá vybudovanou vodovodní síť pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Hliněné se s výstavbou vodovodu v současné době neuvažuje. Pro zásobování pitnou vodou budou dále využívány domovní studny.
   Ve výhledu, po roce 2030, se předpokládá výstavba VDJ 20 m3 se zdrojem a rozvodného potrubí DN 80 dl. 1,0 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Návrh ZD Hliněná ZD Hliněná PRVK\2021
  Vodojem zemní Návrh VDJ Hliněná VDJ Hliněná PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Hliněné není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s přepadem do vodoteče – 20% obyvatel, 70% obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Děčín a 10% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na pole.
   Dešťové vody jsou z větší části odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.
   Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory