Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.03 - stav 2017

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.03 Dubice 03349 33499
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dubice leží jižně od Ústí nad Labem na levém břehu řeky Labe v nadmořských výškách 300 – 335 m n. m. Jedná se o obec s cca 180 trvale žijícími obyvateli s 25 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy a ubytovacím zařízení s 10 lůžky. V obci je požární nádrž. Protéká zde potok Dubina a ve vzdálenosti cca 1,0 km od zástavby řeka Labe, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe. Celé území obce spadá do CHKO České středohoří. Předpokládá se nárůst trvale žijících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 171 200 250 300 - - -
   přechodně bydlící 100 100 100 100 - - -
   celkem 271 300 350 400 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   171 200 250 300 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dubice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZ-SK-UL.024 vodovodem OZ–SK–UL.024.3. Zdrojem vody je VDJ Dubice – 1 x 150 m3 (362,60 / 365,90 m n. m), do kterého se čerpá z ČS Radejčín – 1 x 50 m3 (284,30 / 286,00 m n. m.) zásobované z vodárenské soustavy Žernoseky.,
   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 024/3 CS.UL 024/3 Dubice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 024/10 zdroj Dubice ZD.UL 024/10 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Dubice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 5 % jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s odtokem do dešťové kanalizace, od 40 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem a od 20 % jsou předčištěny v septicích se vsakováním a od 5 % jsou likvidovány v domovních mikročistírnách se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 bude v obci zřízena oddílná splašková kanalizace v délce cca 2,5 km se 4 čerpacími stanicemi, zakončená na obecní ČOV pro 460 EO. Po přepojení všech obytných objektů na tuto kanalizaci budou stávající septiky, MČOV a bezodtoké jímky zrušeny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Dubice 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Dubice 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Dubice 3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Dubice 4 PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Dubice PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh výust do Potoku Dubina PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  11,0 4 078,0 4 089,0

  Mapa