Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.03 Dubice 03349 33499
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dubice leží jižně od Ústí nad Labem na levém břehu řeky Labe v nadmořských výškách 300 – 335 m n. m. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy a ubytovacím zařízení s 10 lůžky. V obci je požární nádrž. Protéká zde potok Dubina a ve vzdálenosti cca 1,0 km od zástavby řeka Labe, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe. Celé území obce spadá do CHKO České středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 171 200 221 262 292 314
   přechodně bydlící 100 100 25 29 29 29
   celkem 271 300 246 291 321 343
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   171 200 250 291 321 343
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dubice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZ-SK-UL.024 vodovodem OZ–SK–UL.024.3. Zdrojem vody je VDJ Dubice – 1 x 150 m3 (362,60 / 365,90 m n. m), do kterého se čerpá z ČS Radejčín zásobované z vodárenské soustavy Žernoseky.
   Na vodovod je napojena většina obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Dubice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 024/3 CS.UL 024/3 Dubice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 024/10 zdroj Dubice ZD.UL 024/10 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 024/3 VDJ.UL 024/3 Dubice 150 150 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 249
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Dubice nemá kanalizační systém.

   Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v domovních mikročistírnách se vsakováním, od 70 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má stavební povolení, ale stavba kanalizace nebyla dosud zahájena, nemají dotaci.

   Jde o stavbu splaškové kanalizace DN300 v délce 2,8 km, která bude doplněná čtyřmi ČS s výtlačnými stokami DN80 v celkové délce cca 380 m.

   Vyčištěné vody z ČOV budou vypouštěny výústním objektem do místní vodoteče, kterou je potok Dubina.

   ČOV je navržena jako mechanicko-biologická čistírna typového označení ENVI-PUR 500. Tato ČOV je koncipována jako dvě nezávislé linky se společným hrubým předčištěním, s denitrifikací a s vestavěnou vertikální dosazovací nádrží. ČOV bude mít kapacitu Q24 = 69 m3/den a 460 EO.

   Výstavba kanalizace a ČOV se předpokládá do roku 2030.
  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Dubice 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Dubice 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Dubice 3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Dubice 4 PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Dubice PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh výust do Potoku Dubina PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 640,0 31 008,0 35 648,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/76736/2020/JirJ/A-134 Revitalizace obecního rybníka na p. p. č. 50/2 v k. ú. Řehlovice
  9. 7. 2020