Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.02 Brozánky 14500 145009
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brozánky leží jižně od Ústí nad Labem, východně od Řehlovic na pravém břehu řeky Bíliny v nadmořských výškách 160 – 180 m n. m. Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří.  Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci je rybník a protéká zde řeka Bílina, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 130 136 168 120 121 122
   přechodně bydlící 0 0 12 13 13 13
   celkem 130 136 180 133 134 135
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   60 77 110 133 134 135
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brozánky je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Řehlovice OZ-SK-UL.025 vodovodem OZ-SK-UL.025.3. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Řehlovice zásobovaná z  VDJ Řehlovice – 1 x 150 m3 (216,25 / 219,45 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Žernoseky. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Brozánky předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Brozánky nemá kanalizační systém.

   Odpadní vody od 50 % obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod nebo se vsakováním, od 50 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V platném územním plánu je navržena splašková kanalizace s napojením na kanalizaci a ČOV Řehlovice, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 658,0 0,0 5 658,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/76736/2020/JirJ/A-134 Revitalizace obecního rybníka na p. p. č. 50/2 v k. ú. Řehlovice
  9. 7. 2020