Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.02 - stav 2004

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.02 Brozánky 14500 145009
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brozánky leží jižně od Ústí nad Labem, východně od Řehlovic na pravém břehu řeky Bíliny v nadmořských výškách 160 – 180 m n. m. Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří. Jedná se o obec do 150 trvale žijících obyvatel bez objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci je rybník a protéká zde řeka Bílina, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe. V obci se nepředpokládá velký rozvoj, pouze mírný nárůst rodinného bydlení. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 130 136 148 160 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 130 136 148 160 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   60 77 110 152 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brozánky je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Řehlovice OZ-SK-UL.025 vodovodem OZ-SK-UL.025.3. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Řehlovice zásobovaná z  VDJ Řehlovice – 1 x 150 m3 (216,25 / 219,45 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Žernoseky. Na vodovod je napojeno 46 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Brozánky nemá kanalizační systém, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 5 % obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách, od 15 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem a 10 % obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Objekty, které vypouští nečištěné odpadní vody musí být do roku 2010 vybaveny MČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5,0 1 753,0 1 758,0

  Mapa