Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.01 - stav 2004

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.01 Řehlovice 14503 145033
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Řehlovice leží jižně od Ústí nad Labem na pravém břehu řeky Bíliny v nadmořských výškách 160 – 170 m n. m. Jedná se o obec s cca 400 trvale žijícími obyvateli s 1 objektem využívaným pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci jsou dvě vodní nádrže – rybník Panský a požární nádrž. Protéká zde místní Řehlovický potok a ve vzdálenosti cca 0,7 km od zástavby řeka Bílina, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe. Celé území obce spadá do CHKO České středohoří. Předpokládá se mírný rozvoj a nárůst trvale žijících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 399 429 479 530 - - -
   přechodně bydlící 2 2 2 2 - - -
   celkem 401 431 481 532 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   358 393 452 519 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Řehlovice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Řehlovice OZ-SK-UL.025 vodovodem OZ-SK-UL.025.1. Zdrojem vody je  VDJ Řehlovice – 1 x 150 m3 (216,25 / 219,45 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Žernoseky. Na vodovod je napojeno 90 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 025/1 VDJ.UL 025/1 Řehlovice 150m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   379 408 455 530 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Řehlovice má jednotnou kanalizační síť K-UL.012-J.C ukončenou ČOV Řehlovice. Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV a od 5 % jsou předčištěny v septicích se vsakováním.
   Stoková síť byla geodeticky zaměřena v roce 1997, ale kolaudace proběhla v prosinci 2003. V současné době probíhá převod do majetku SVS a.s.

   ČOV je mechanické-biologická čistírna odpadních vod pro 572 EO slouží k čištění odpadních vod z obce Řehlovice. Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem v biologickém reaktoru. Vybudovanými betonovými přepážkami a nerezovými vestavbami je vytvořen prostor aktivační, denitrifikační, dosazovací - separační a prostor pro zahuštění a akumulaci přebytečného kalu.
   Odpadní vody natékají gravitačně jednotnou kanalizací do čerpací stanice ČS, odkud jsou řízeně přečerpávány do lapáku písku a objektu mechanického předčištění ČOV. Mechanické předčištění odpadních vod je zajištěno pomocí jemných provzdušňovaných česlí umístěných v denitrifikační části ČOV. Mechanicky předčištěná odpadní voda je vedena do denitrifikační části. V denitrifikační části je umístěno ponorné míchadlo, které udržuje aktivovaný kal ve vznosu. Z denitrifikačního prostoru aktivovaný kal přechází prostupem ve stěně do nitrifikační nádrže. K oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody dochází v dosazovací nádrži, která je vložena do aktivační nádrže jako technologická vestavba z nerez oceli. Ze dna dosazovací nádrže je kal přečerpáván hydropneumatickým čerpadlem (mamutkou) zpět do denitrifikační části ČOV. Vyčištěná voda odtéká přes terciální stupeň čistění (mikrosítový bubnový filtr) a měrný objekt do recipientu. Konstrukčním provedením nádrže reaktoru a vhodně voleným recirkulačním poměrem je vytvořen hydraulický systém nucené recirkulace biomasy v nádrži. Udržování směsi ve vznosu v aktivační nádrži jako i dodávka potřebného množství kyslíku pro proces čištění je zabezpečeno pneumaticky, vháněním vzduchu do technologického procesu dmychadlem přes provzdušňovací elementy jemnobublinné aerace.
   Proces čištění je navrhnutý jako nízko-zatížená aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu. Z čistírny odpadních vod se přebytečný kal likviduje odvozem v tekuté formě pomocí cisternových vozidel na základě uzavřených smluv nebo aplikací na vlastní pozemky s odsouhlasením příslušných orgánů.
   Vypouštění vyčištěných vod je povoleno na základě vodoprávního rozhodnutí RŽP Okresního úřadu Ústí nad Labem, č,j. RŽP 3964/235/G-408, J-643/00/Ro ze dne 25.8.2000.
   Odtok z ČOV je zaústěný do bezejmenné vodoteče, která tvoří pravostranný přítok Bíliny.
   Čistírna odpadních vod je navržena na základě nátokových parametrů odvozených z průměrného denního nátoku odpadních vod Q24 = 85,8 m3/d a látkového zatížení odpovídajícímu 572 EO.

   Qmin = 1,8 m3/d = 0,5 l/s
   Q24 = 85,8 m3/d = 1,0 l/s
   Qd = 128,7 m3/d = 1,5 l/s
   Qh = 13,9 m3/d = 3,9 l/s

   Přiváděné znečištění:
   BSK5 = 34,3 kg/d = 400 mg/I
   CHSK = 62,9 kg/d = 733 mg/I
   NL = 31,5 kg/d = 367 mg/I
   Nc = 5,7 kg/d = 67 mg/I
   Pc = 1,4 kg/d = 17 mg/I

   Kvalita vyčištěných vod za mikrosítový filtrem:

   Ukazatel    p    m    kg/den    t/rok
   BSK5 (mg/I)     10    20    0,86        0,31
   CHSK (mg/I)     50    80    4,29        1,57
   NL (mg/I)     20    30    1,72        0,63
   N-NH4 + (mg/I)5    10    0,43        0,16

   Kanalizace je v majetku obce Řehlovice, provozovatelem byla také obec Řehlovice, ale od 02/2004 provozují kanalizaci a ČOV Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S rozšiřování kanalizační sítě se neuvažuje, septiky budou přepojeny na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Řehlovice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Řehlovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Řehlovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Řehlovice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  21,0 0,0 21,0

  Mapa