Řehlovice - CZ042.3510.4214.0321.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Řehlovice

  Číslo obce PRVKUK 0321
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0321
  Kód obce 568201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0321.01 Řehlovice 14503 145033
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Řehlovice leží jižně od Ústí nad Labem na pravém břehu řeky Bíliny v nadmořských výškách 160 – 170 m n. m. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci jsou dvě vodní nádrže – rybník Panský a požární nádrž. Protéká zde místní Řehlovický potok a ve vzdálenosti cca 0,7 km od zástavby řeka Bílina, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe. Celé území obce spadá do CHKO České středohoří. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 399 429 514 486 492 497
   přechodně bydlící 2 2 0 0 0 0
   celkem 401 431 514 486 492 497
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   358 393 452 447 460 472
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Řehlovice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Řehlovice OZ-SK-UL.025 vodovodem OZ-SK-UL.025.1. Zdrojem vody je  VDJ Řehlovice – 1 x 150 m3 (216,25 / 219,45 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Žernoseky. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 025/1 VDJ.UL 025/1 Řehlovice 150 150 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   379 408 455 486 492 497
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Řehlovice má jednotnou a splaškovou kanalizační síť K-UL.012-J.C ukončenou ČOV Řehlovice. Potrubí je převážně z trub betonových a PVC v profilech DN250 až DN600 v celkové délce 2,9 km. Součástí kanalizační sítě je ČSOV Řehlovice.

   Na kanalizaci a ČOV Řehlovice je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Provozovatelem a majitelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   ČOV je mechanicko-biologická s nízko-zatíženou aktivací a s úplnou aerobní stabilizací kalu. Kapacita ČOV je 85,8 m3/den. ČOV je navržena na 572 EO, BSK5 34,2 kg/den.

   Odpadní vody natékají gravitačně do čerpací stanice, odkud jsou přečerpávány do lapáku písku a objektu mechanického předčištění, který tvoří jemné provzdušňované česle. Biologická část  je kompaktní nádrž rozdělená na prostor denitrifikační, nitrifikační, dosazovací a prostor pro zahuštění a akumulaci přebytečného kalu. Vyčištěná voda odtéká přes terciální stupeň čistění (mikrosítový bubnový filtr) a měrný objekt do recipientu.
   Přebytečný kal je odvážen. Odtok z ČOV je zaústěný do bezejmenné vodoteče, která tvoří pravostranný přítok Bíliny.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Veřejná kanalizace s centrální ČOV je v současnosti provozována pouze v obci Řehlovice, kapacitu ČOV bude podle územního plánu Řehlovice potřeba zvýšit z 572 na 900 EO. Územní plán Řehlovice předpokládá vybudovat splaškovou kanalizaci a ČOV v lokalitách Dubice (450 EO), Habří (200 EO), Radejčín (150 EO), Stadice (200 EO). V Nových Stadicích, které jsou v záplavovém území, je vybudování ČOV ekonomicky problematické, zvažováno je napojení kanalizace na ČOV v Koštově. Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá.

   Nyní je již hydraulická kapacita ČOV Řehlovice vyčerpána a je nutné udělat intenzifikaci v co nejkratší době.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UL 012/1/K Řehlovice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Řehlovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Řehlovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Řehlovice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/76736/2020/JirJ/A-134 Revitalizace obecního rybníka na p. p. č. 50/2 v k. ú. Řehlovice
  9. 7. 2020