Ryjice - CZ042.3510.4214.0320.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ryjice

  Číslo obce PRVKUK 0320
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0320
  Kód obce 546186
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0320.01 Ryjice 14445 144452
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ryjice leží severovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 240 – 320 m n. m. Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranných pásem vodních zdrojů Neštěmice a Neštěmice - Ryjice. Zástavba rodinnými domy a rekreačními objekty je rozptýlená. Obcí protékají Neštěmický a Ryjický potok, které náležejí do povodí Labe, je zde požární nádrž. Do budoucna se nepředpokládá rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 196 196 197 182 175 171
   přechodně bydlící 200 200 10 11 11 11
   celkem 396 396 207 193 186 182
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   181 182 186 193 186 182
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ryjice je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.19. Zdrojem vody je VDJ Ryjice – 1 x 30 m3 (309,16 / 311,63 m n. m.), který je zásobován z VDJ Radešín – 2x100 m3 (461,70 / 465,00 m n. m.). Zároveň je VDJ Ryjice zásobován vodou z prameniště Neštěmice - Ryjice. Přebytky vody tečou do VDJ Neštěmice 1,2. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Ryjice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/4 VDJ.UL 023/4 Ryjice 30 1x30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 5a ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 5b ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 7 ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 8-9a ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 8-9b ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 8-9d ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 10a ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 10b ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 12a ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 12b ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice Ryjice 3 ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 11b ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 8-9c ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 8-9e ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 11a ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 13 ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice Ryjice 1-2 ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   174 174 176 122 118 115
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Ryjicích je vybudována jednotná kanalizace K-UL.028.1-S.C, kterou jsou odváděny odpadní vody na centrální ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice. Potrubí je z kameniny a PVC DN300 v celkové délce 0,7 km.

   Na kanalizaci je napojeno 67 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 33 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem – 2 km.

   Majitelem a provozovatelem kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 152,0 0,0 5 152,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/11725/2014/MartD/A-117 ŠP Ryjice
  27. 3. 2014
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/814294/2020/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 505, k.ú. Ryjice
  25. 2. 2020