Ryjice - CZ042.3510.4214.0320.01 - stav 2004

 1. Obec

  Ryjice

  Číslo obce PRVKUK 0320
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0320
  Kód obce 546186
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0320.01 Ryjice 14445 144452
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ryjice leží severovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 240 – 320 m n. m. Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranných pásem vodních zdrojů Neštěmice a neštěmice - Ryjice. Jedná se o obec, kde žije do 200 trvale bydlících obyvatel a je zde 63 rekreačních objektů a ubytovací zařízení (100 lůžek). Zástavba rodinnými domy a rekreačními objekty je rozptýlená. Obcí protékají Neštěmický a Ryjický potok, které náležejí do povodí Labe, je zde požární nádrž. Do budoucna se nepředpokládá rozvoj obce. Dle ÚP je předpokládaná výstavba cca 15 RD, počet trvale žijících obyvatel bude velmi mírně stoupat. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 196 196 198 200 - - -
   přechodně bydlící 200 200 200 200 - - -
   celkem 396 396 398 400 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   181 182 186 190 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ryjice je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.19. Zdrojem vody je VDJ Ryjice – 1 x 30 m3 (309,16 / 311,63 m n. m.), který je zásobován z VDJ Libov PK – 2 m3 (388,13 / 389,13 m n. m.). Zároveň je VDJ Ryjice zásobován vodou z prameniště Neštěmice - Ryjice. Přebytky vody tečou do VDJ Neštěmice 1,2. Na vodovod je napojeno 92 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/13 CS.UL 023/13 Neštěmice - srub PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/4 VDJ.UL 023/4 Ryjice 1x30m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 5a ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 5b ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 7 ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 8-9a ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 8-9b ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 8-9d ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 10a ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 10b ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice Ryjice 3 ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice Ryjice vrt ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 8-9c ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 8-9e ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 13 ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice Ryjice 1-2 ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   174 174 176 178 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Ryjicích je vybudována splašková kanalizace K-UL.028.1-S.C, kterou jsou odváděny odpadní vody na centrální ČOV Ústí nad Labem. Na kanalizaci je přes septiky napojeno 89 % obyvatel, 11 % odpadních vod je svedeno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem – 2 km.
   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Ryjice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je bez větších provozních problémů. Po roce 2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10,0 367,0 377,0

  Mapa