Přestanov - CZ042.3510.4214.0319.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Přestanov

  Číslo obce PRVKUK 0319
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0319
  Kód obce 530620
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0319.01 Přestanov 13507 135071
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Přestanov leží severozápadně od Ústí nad Labem ve východním okraji Mostecké pánve v nadmořské výšce 215 – 230 m n. m. Svým územím obec zasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů Přestanov prameniště. Zástavba rodinnými a bytovými domy je soustředěná podél hlavní silnice a místních komunikací. Obcí protéká Důlní potok, který náleží do povodí Labe, je zde rybník a požární nádrž. V obci jsou pracovní příležitosti. Intenzivní výstavba RD v počtu cca 120. Průmyslová výroba - Jansen Display s.r.o. - cca 150 zaměstnanců, T-Protech s.r.o. - 25-49 zaměstnanců, KTSN Plastic Solutions s.r.o. - 25-49 zaměstnanců.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 290 361 393 382 596 750
   přechodně bydlící 14 14 34 39 30 25
   celkem 304 375 427 421 626 775
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   286 356 473 396 610 764
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Přestanov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Chabařovice SK-UL.021 vodovodem SK-UL.021.2. Zdrojem vody je  VDJ Přestanov - 2 x 150 m3 (226,40 / 228,40 m n. m.), do které přitéká voda z prameniště Chabařovice. VDJ Přestanov je dále dotován vodou z vodárenské soustavy Fláje. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Přestanov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav VDJ.UL 021/10 VDJ.UL 021/10 Přestanov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 021/1 VDJ.UL 021/1 Přestanov 300 2x150 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 021/2 VDJ.UL 021/2 Chabařovice 800 2x400 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Přestanov a ZD.UL 021/2 Přestanov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 1a ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 3 ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 9 ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 7b ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Přestanov b ZD.UL 021/2 Přestanov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 2a ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 4 ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 6 ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 1b ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 7a ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 2b ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice Tereziánské pra ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice Tereziánské pra ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice Tereziánské pra ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 8 ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 287 417 512
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Přestanov má jednotnou a splaškovou kanalizační síť K-UL.011-J.N. Odpadní vody  jsou sběračem odvedeny na kanalizační systém obce Chabařovice. Potrubí je z betonu, kameniny a PVC v profilech DN250 až DN600 v celkové délce 4,6 km.

   Na kanalizaci je napojeno 65 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 35 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Přestanov p1670/3 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Přestanov p1477/1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Přestanov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 388,0 5 292,0 10 680,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/114491/2011/I-524 UL 024 005 Přestanov - odstranění kanalizačních výustí
  15. 2. 2012