Přestanov - CZ042.3510.4214.0319.01 - stav 2004

 1. Obec

  Přestanov

  Číslo obce PRVKUK 0319
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0319
  Kód obce 530620
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0319.01 Přestanov 13507 135071
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Přestanov leží severozápadně od Ústí nad Labem ve východním okraji Mostecké pánve v nadmořské výšce 215 – 230 m n. m. Svým územím obec zasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů Přestanov prameniště a prameniště. Jedná se o obec, kde žije do 300 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační objekty. Zástavba rodinnými a bytovými domy je soustředěná podél hlavní silnice a místních komunikací. Obcí protéká Důlní potok, který náleží do povodí Labe, je zde rybník a požární nádrž. Území obce nezasahuje do žádného ochranného pásma. V obci jsou pracovní příležitosti. Předpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 290 361 480 600 - - -
   přechodně bydlící 14 14 14 14 - - -
   celkem 304 375 494 614 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   286 356 473 592 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Přestanov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Chabařovice SK-UL.021 vodovodem SK-UL.021.2. Zdrojem vody je  VDJ Přestanov – 1 x 150 m3 (255,50 / 259,72 m n. m.), do které přitéká voda z prameniště Chabařovice. VDJ Přestanov je dále dotován vodou z vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 99 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav VDJ.UL 021/10 VDJ.UL 021/10 Přestanov PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 021/1 VDJ.UL 021/1 Přestanov 150m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 021/2 VDJ.UL 021/2 Chabařovice 2x400m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Přestanov a ZD.UL 021/2 Přestanov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 1a ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 7b ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Přestanov b ZD.UL 021/2 Přestanov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 2a ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 4 ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 1b ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 7a ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 2b ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 8 ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 600 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Přestanov má jednotnou kanalizační síť K-UL.011-J.N. Odpadní vody od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s vypouštěním do kanalizace a 10 % trvale bydlících obyvatel likviduje odpadní vody v domovních mikročistírnách.
   Majitelem kanalizace je SVS a.s a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V letech 2007 – 2008 navrhujeme vybudování sběrače s odvedením odpadních vod na kanalizační systém obce Chabařovice DN 300 v délce 960 m a DN 400 v délce 260 m. Na tento sběrač napojit 100 % obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Přestanov p1670/3 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Přestanov p1477/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Přestanov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  24,0 0,0 24,0

  Mapa