Povrly - CZ042.3510.4214.0318.05 - stav 2004

 1. Obec

  Povrly

  Číslo obce PRVKUK 0318
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0318
  Kód obce 568155
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0318.05 Slavošov 08457 84573
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Malá sídelní lokalita Slavošov leží severovýchodně od Ústí nad Labem, v nadmořské výšce 430 - 460 m n. m. Jedná se o obec s cca 40 trvale bydlícími obyvateli s 1 rekreačním objektem. Zástavba je soustředěna podél silnice, obec je zastavěna rodinnými domy. Západním okrajem obce protéká Lužecký potok, v obci je požární nádrž. Území náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. V obci nejsou pracovní příležitosti

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 38 43 52 61 -
   přechodně bydlící 4 4 4 4 -
   celkem 42 47 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Slavošov nemá vodovod. Zásobování vodou je z domovních studní. V obci je vodovod soukromého vlastníka – místní zemědělská firma, ale nemá charakter vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. U zdroje je vodojem a ATS.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti obce bude nadále individuální způsob zásobování pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Slavošov nemá kanalizaci, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa