Povrly - CZ042.3510.4214.0318.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Povrly

  Číslo obce PRVKUK 0318
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0318
  Kód obce 568155
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0318.05 Slavošov 08457 84573
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Malá sídelní lokalita Slavošov leží severovýchodně od Ústí nad Labem, v nadmořské výšce 430 - 460 m n. m. Zástavba je soustředěna podél silnice, obec je zastavěna rodinnými domy. Západním okrajem obce protéká Lužecký potok, v obci je požární nádrž. Území náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 38 43 41 39 37 37
   přechodně bydlící 4 4 0 0 0 0
   celkem 42 47 41 39 37 37
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Slavošov nemá vodovod. Zásobování vodou je z domovních studní. V obci je vodovod soukromého vlastníka – místní zemědělská firma, ale nemá charakter vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. U zdroje je vodojem a ATS.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti obce bude i nadále ponechán individuální způsob zásobování pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 035/1 CS.UL 035/1 Slavošov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 035/1 VDJ.UL 035/1 Slavošov 10 10 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Slavošov S1 ZD.UL 035/1 Slavošov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Slavošov nemá kanalizaci, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory