Povrly - CZ042.3510.4214.0318.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Povrly

  Číslo obce PRVKUK 0318
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0318
  Kód obce 568155
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0318.04 Roztoky 12682 126829
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Malá sídelní lokalita Roztoky leží severovýchodně od Ústí nad Labem, v nadmořské výšce 128 - 170 m n. m. Zástavba je soustředěná na levém břehu Labe, obec je zastavěna rodinnými domy. Území náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří, svým územím zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Roztoky. V obci nejsou pracovní příležitosti. Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 131 131 140 134 129 126
   přechodně bydlící 16 16 0 0 0 0
   celkem 147 147 140 134 129 126
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   8 29 65 108 108 108
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Roztoky je zásobována ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem – Krásné Březno OZ-SK-UL.032 vodovodem OZ-SK-UL.032.4. Zdrojem vody je VDJ Povrly. VDJ Roztoky dolní– 1 x 30 m3 (162,30 / 165,00 m n.m.), VDJ Roztoky horní – 1 x 5 m3 (180,70 / 182,70 m n.m.), a prameniště Roztoky jsou v současnosti odstaveny. Ostatní obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni individuálně. Vodovod je v majetku obce a SVS a.s. Teplice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Roztoky předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 032/7 VDJ.UL 032/7 Roztoky - horní - odstaven 5 1x5 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 032/8 VDJ.UL 032/8 Roztoky - dolní - odstaven 30 1x30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Roztoky 4 ZD.UL 032/6 Roztoky - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Roztoky 1-3b ZD.UL 032/6 Roztoky - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Roztoky 1-3a ZD.UL 032/6 Roztoky - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Roztoky 5 ZD.UL 032/6 Roztoky - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Roztoky 1-3c ZD.UL 032/6 Roztoky - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Roztoky 6b ZD.UL 032/6 Roztoky - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Roztoky 6a ZD.UL 032/6 Roztoky - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Roztoky 6c ZD.UL 032/6 Roztoky - odstaveno PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 81 78 76
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Roztoky má jednotnou kanalizační síť K-UL.010-J.N. Odpadní vody jsou odvedeny na ČS Roztoky, odtud přečerpány výtlačným řadem v délce 1900 m do kanalizační sítě obce Povrly, a odtud odvedeny do ČS Povrly, a odtud přečerpány výtlačným řadem  do ČS Neštědice, odtud jsou přečerpány výtlačným řadem do kanalizačního systému a na ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice. Gravitační potrubí je z betonu DN300 a výtlačné potrubí z PE DN90.

   Na kanalizaci je napojeno 60% trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 40% trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice. 

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav IK-UL.010 Povrly Roztoky PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Roztoky p174 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 795,0 0,0 5 795,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory