Povrly - CZ042.3510.4214.0318.04 - stav 2004

 1. Obec

  Povrly

  Číslo obce PRVKUK 0318
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0318
  Kód obce 568155
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0318.04 Roztoky 12682 126829
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Malá sídelní lokalita Roztoky leží severovýchodně od Ústí nad Labem, v nadmořské výšce 128 - 170 m n. m. Jedná se o obec s cca 150 trvale bydlícími obyvateli s 4 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (40 lůžek). Zástavba je soustředěná na levém břehu Labe, obec je zastavěna rodinnými domy. Území náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří, svým územím zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Roztoky. V obci nejsou pracovní příležitosti. Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 131 131 133 135 - - -
   přechodně bydlící 16 16 16 16 - - -
   celkem 147 147 149 151 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   8 29 65 109 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Roztoky je zásobována ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem – Krásné Březno OZSKUL.032 vodovodem OZ-SK-UL.032.4. Zdrojem vody je VDJ Roztoky dolní– 1 x 30 m3 (162,30 / 165,00 m n.m.) a VDJ Roztoky horní – 1 x 5 m3 (180,70 / 182,70 m n.m.), do kterého přitéká voda z rozvodné sítě obce Povrly. Vodojemy jsou zároveň zásobovány vodou z pramenišť Roztoky. Na vodovod je napojeno 6 % obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni individuálně. Vodovod je v majetku obce a SVS a.s. Teplice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se plánuje napojení dalších obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 032/7 VDJ.UL 032/7 Roztoky - horní 1x5m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 032/8 VDJ.UL 032/8 Roztoky - dolní 1x30m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Roztoky 4 ZD.UL 032/6 Roztoky PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Roztoky 1-3b ZD.UL 032/6 Roztoky PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Roztoky 1-3a ZD.UL 032/6 Roztoky PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Roztoky 5 ZD.UL 032/6 Roztoky PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Roztoky 1-3c ZD.UL 032/6 Roztoky PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 135 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Roztoky má jednotnou kanalizační síť K-UL.010-J.N. Odpadní vody od 79% trvale bydlících obyvatel se likvidují v septicích s odtokem do kanalizace, od 21% jsou odpadní vody likvidovány v bezodtokých jímkách s odvozem na ČOV Ústí nad Labem.
   Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dostavba kanalizačního systému Ústí nad Labem – napojení Povrlů, byla zařazena do projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006.
   100 % obyvatel obce Roztoky bude napojena do tohoto systému v letech 2006 – 2014. Projektované kapacity: 1 x ČS, DN 100 – 1900 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Povrly Roztoky PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Roztoky p174 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa