Povrly - CZ042.3510.4214.0318.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Povrly

  Číslo obce PRVKUK 0318
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0318
  Kód obce 568155
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0318.03 Neštědice 12680 126802
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Malá sídelní lokalita Neštědice leží severovýchodně od Ústí nad Labem, v nadmořské výšce 129 - 190 m n. m.  Zástavba je soustředěná na levém břehu Labe, obec je zastavěna rodinnými domy. Území náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří.  V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 649 672 691 663 639 622
   přechodně bydlící 4 4 0 0 0 0
   celkem 653 676 691 663 639 622
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   627 651 693 641 639 622
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Neštědice je zásobována ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem – Krásné Březno OZSKUL.032 vodovodem OZ-SK-UL.032.2. Zdrojem vody je VDJ Povrly – 2 x 250 m3 (190,00 / 195,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z rozvodné sítě obce Neštěmice a zároveň z prameniště Povrly, Povrly PO2 a ze studny Lužec. Z vrtu Povrly PO2 a ze studny Lužec se voda do VDJ Povrly čerpá. Dále je možno lokalitu zásobovat z vod. systému města Ústí n.L. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 398 384 374
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  má jednotnou kanalizační síť K-UL.008-J.N. Odpadní vody jsou odvedeny do čerpací stanice Neštědice, odkud jsou přečerpány výtlačným řadem do kanalizačního systému obce Mojžíř  a na ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice. Gravitační potrubí je z betonu, kameniny a PVC v profilech DN2500 až DN800, vejce 500/750, tlakové potrubí je z PE DN125 a DN160.

   Na kanalizaci je napojeno  60 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 40% trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice. 

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav IK-UL.009 ČS Neštědice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Neštědice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Neštědice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory