Povrly - CZ042.3510.4214.0318.03 - stav 2004

 1. Obec

  Povrly

  Číslo obce PRVKUK 0318
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0318
  Kód obce 568155
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0318.03 Neštědice 12680 126802
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Malá sídelní lokalita Neštědice leží severovýchodně od Ústí nad Labem, v nadmořské výšce 129 - 190 m n. m. Jedná se o obec s cca 650 trvale bydlícími obyvateli s 1 rekreačním objektem a ubytovacími zařízeními (40 lůžek). Zástavba je soustředěná na levém břehu Labe, obec je zastavěna rodinnými domy. Území náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 649 672 711 750 - - -
   přechodně bydlící 4 4 4 4 - - -
   celkem 653 676 715 754 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   627 651 693 735 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Neštědice je zásobována ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem – Krásné Březno OZSKUL.032 vodovodem OZ-SK-UL.032.2. Zdrojem vody je VDJ Povrly – 2 x 250 m3 (190,00 / 195,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z rozvodné sítě obce Neštěmice a zároveň z prameniště Povrly, Povrly PO2 a ze studny Lužec. Z vrtu Povrly PO2 a ze studny Lužec se voda do VDJ Povrly čerpá. Dále je možno lokalitu zásobovat z vod. systému města Ústí n.L.. Na vodovod je napojeno 97 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Povrly 2 ZD.UL 032/4 Povrly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Povrly 3 ZD.UL 032/4 Povrly PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 750 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  má jednotnou kanalizační síť K-UL.008-J.N. Hlavní stoka DN 500 je vedena souběžně se silnicí a je vyústěna přímo do Labe v místě přívozu.
   Odpadní vody od 47 % trvale bydlících obyvatel se předčistí v septicích s odtokem do kanalizace, od 53 % jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokých jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem.
   Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dostavba kanalizačního systému Ústí nad Labem – napojení Povrlů, byla zařazena do projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006. V rámci tohoto projektu bude 100 % obyvatel Neštědic napojeno na ČOV Ústí nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Neštědice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Neštědice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Neštědice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  19,0 0,0 19,0

  Mapa