Povrly - CZ042.3510.4214.0318.02 - stav 2004

 1. Obec

  Povrly

  Číslo obce PRVKUK 0318
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0318
  Kód obce 568155
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0318.02 Mírkov 12679 126799
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mírkov leží severně od městské části Mojžíř – Ústí nad Labem v nadmořské výšce 340 - 380 m n. m. Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří, ochranného pásma vodních zdrojů Neštěmice a Slavošov. Jedná se o obec s 80 trvale bydlícími obyvateli a s 19 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna rodinnými domy. Obcí protéká Lužický potok, který náleží do povodí Labe a je zde umístěna požární nádrž. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 80 86 98 110 -
   přechodně bydlící 76 76 76 76 -
   celkem 156 162 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 26 77 89 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mírkov nemá vodovod, zásobování vodou je z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro zásobování obce je zpracován projekt stavby Vodovod Slavošov- Povrly s odběrem vody v obci Slavošov a propojením vodovodů až stávající vodovod obce Povrly. Z Vodovodu budou zásobovány obce Mirkov a Lužec.
   Projektované kapacity 2 x VDJ 100 m3, 1 x VDJ 50 m3, DN 100 –3 150 m, DN 80 – 850 m

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.

   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 035/1 CS.UL 035/1 Slavošov PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 035/1 VDJ.UL 035/1 Slavošov 10m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 12a ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 12b ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mojžíř 2 ZD.UL 032/2 Mojžíř PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mojžíř 1 ZD.UL 032/2 Mojžíř PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 11b ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Slavošov S1 ZD.UL 035/1 Slavošov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mojžíř 3 ZD.UL 032/2 Mojžíř PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 11a ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Mírkov není kanalizační systém, odpadní vody do 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 734,0 734,0

  Mapa