Povrly - CZ042.3510.4214.0318.01 - stav 2004

 1. Obec

  Povrly

  Číslo obce PRVKUK 0318
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0318
  Kód obce 568155
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0318.01 Povrly 12681 126811
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Povrly leží severovýchodně od Ústí nad Labem, mezi městy Ústí nad Labem a Děčínem v nadmořské výšce 129 - 180 m n. m. Jedná se o obec s 1210 trvale bydlícími obyvateli a s 198 rekreačními objekty a s několika ubytovacími zařízeními (100 lůžek). Zástavba je soustředěná na levém břehu Labe, obec je zastavěna rodinnými domy i panelovou výstavbou. Na území obce je závod Měď Povrly a.s, kde se vyrábí válcované produkty z mědi a mosazi. Středem obce protéká Lužecký potok, který náleží do povodí Labe. V obci je umístěna požární a vodní nádrž. Obec zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje prameniště Povrly  a Povrly vrt PO - 2. Území náleží do CHKO České středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude stoupat s ohledem na novou výstavbu a plánované vybudování podnikatelské zóny. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 211 1 307 1 468 1 630 - - -
   přechodně bydlící 792 792 792 792 - - -
   celkem 2 003 2 099 2 260 2 422 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 211 1 307 1 468 1 630 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Povrly je zásobována ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem – Krásné Březno OZSK-UL.032 vodovodem OZ-SK-UL.032.3. Zdrojem vody je VDJ Povrly – 2 x 250 m3 (190,00 / 195,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z rozvodné sítě obce Neštěmice a zároveň z prameniště Povrly, Povrly vrt PO2 a ze studny Lužec. Z vrtu Povrly PO2 a ze studny Lužec se voda do VDJ Povrly čerpá. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.
   Pod obec Povrly spadá obec Český Bukov, která má místní vodovod M-UL.018. Ze zdroje Český Bukov prameniště a vrt se čerpá do VDJ Český Bukov – 1 x 50 m3 (432,99 / 435,71 m n. m.). Prameniště Český Bukov je v současné době mimo provoz. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 032/7 ZD.UL 032/7 Český Bukov prameniště PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/5 CS.UL 032/5 Lužec PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/4 CS.UL 032/4 Povrly PO2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/8 CS.UL 032/8 Povrly ATS pro 27 RD PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/15 CS.UL 032/15 Český Bukov PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 018/1 VDJ.UL 018/1 Český Bukov 1x50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 032/10 VDJ.UL 032/10 Povrly 2x250m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Povrly 6 ZD.UL 032/4 Povrly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Povrly Starý vodojem ZD.UL 032/4 Povrly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lužec S ZD.UL 032/4 Povrly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Povrly 1a ZD.UL 032/4 Povrly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Povrly 5a ZD.UL 032/4 Povrly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Povrly 5b ZD.UL 032/4 Povrly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Povrly PO2 ZD.UL 032/5 Povrly vrt PO2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Povrly U silnice ZD.UL 032/4 Povrly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Povrly 1c ZD.UL 032/4 Povrly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Český Bukov ČB1 ZD.UL 032/8 Český Bukov vrt PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Povrly 1b ZD.UL 032/4 Povrly PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 1 630 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Povrly má jednotnou kanalizační síť K-UL.009-J.N. Vyústění stok je přímo do Labe.
   Zástavba od nádraží východním směrem podél silnice k přehradě a sídlišti na Panském kopci je odkanalizována stokami, které jsou soustředěny u kostela a dále vedeny pod trať ulicí Labskou s přímým vyústěním do Labe.
   V území mezi Povrly a Neštědicemi jsou odpadní vody svedeny do stoky v průjezdné komunikaci a odtud přes areál Kovohutí přímo do Labe.
   Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel se předčistí v septicích s odtokem do kanalizace, od 5 % obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.
   Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dostavba kanalizačního systému Ústí nad Labem – napojení Povrlů, byla zařazena do projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006.
   Rozšíření kanalizační sítě DN 300 – 709,0 m a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem v délce 2858 m.
   Kanalizační síť bude řešena jako jednotná. Odpadní vody budou odvedeny krátkou propojovací stokou do čerpací jímky ČS Povrly 1 a odtud přečerpávány v množství max. (1+2)Q24 výtlačným řadem „V1“ do čerpací jímky nově navržené ČS Neštědice .
   Gravitačními stokami „A“ a „B“ budou přiváděny odpadní vody do čerpací jímky ČS Neštědice, odkud budou odpadní vody přečerpávány výtlačným řadem „V2“ do stávajícího kanalizačního systému a na ČOV Ústí nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Povrly PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Povrly PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Povrly PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  38,0 0,0 38,0

  Mapa