Povrly - CZ042.3510.4214.0318.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Povrly

  Číslo obce PRVKUK 0318
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0318
  Kód obce 568155
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0318.01 Povrly 12681 126811
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Povrly leží severovýchodně od Ústí nad Labem, mezi městy Ústí nad Labem a Děčínem v nadmořské výšce 129 - 180 m n. m. Zástavba je soustředěná na levém břehu Labe, obec je zastavěna rodinnými domy i panelovou výstavbou. Na území obce je závod Měď Povrly a.s, kde se vyrábí válcované a lisované produkty z mědi a mosazi. Středem obce protéká Lužecký potok, který náleží do povodí Labe. V obci je umístěna požární a vodní nádrž. Obec zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje prameniště Povrly  a Povrly vrt PO - 2. Území náleží do CHKO České středohoří. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 211 1 307 1 288 1 404 1 430 1 450
   přechodně bydlící 792 792 493 518 518 518
   celkem 2 003 2 099 1 781 1 922 1 948 1 968
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 211 1 307 1 468 1 348 1 388 1 421
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Povrly je zásobována ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem – Krásné Březno OZ-SK-UL.032 vodovodem OZ-SK-UL.032.3. Zdrojem vody je VDJ Povrly – 2 x 250 m3 (190,00 / 195,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z rozvodné sítě obce Neštěmice a zároveň z vrtu Povrly PO2 a ze studny Lužec. Z vrtu Povrly PO2 a ze studny Lužec se voda do VDJ Povrly čerpá. Na vodovod je napojena většina obyvatel.
   Pod obec Povrly spadá obec Český Bukov, která má místní vodovod M-UL.018. Ze zdroje Český Bukov prameniště a vrt se čerpá do VDJ Český Bukov – 1 x 50 m3 (432,99 / 435,71 m n. m.). Prameniště Český Bukov je v současné době mimo provoz. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Povrly předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 032/7 ZD.UL 032/7 Český Bukov prameniště PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/5 CS.UL 032/5 Lužec PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/4 CS.UL 032/4 Povrly PO2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/8 CS.UL 032/8 Povrly ATS pro 27 RD PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/15 CS.UL 032/15 Český Bukov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 018/1 VDJ.UL 018/1 Český Bukov 50 1x50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 032/10 VDJ.UL 032/10 Povrly 500 2x250 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Povrly 6 ZD.UL 032/4 Povrly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Povrly Starý vodojem ZD.UL 032/4 Povrly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lužec S ZD.UL 032/4 Povrly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Povrly 1a ZD.UL 032/4 Povrly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Povrly 2 ZD.UL 032/4 Povrly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Povrly 3 ZD.UL 032/4 Povrly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Povrly 5a ZD.UL 032/4 Povrly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Povrly 5b ZD.UL 032/4 Povrly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Povrly PO2 ZD.UL 032/5 Povrly vrt PO2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Povrly U silnice ZD.UL 032/4 Povrly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Povrly 1c ZD.UL 032/4 Povrly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Český Bukov ČB1 ZD.UL 032/8 Český Bukov vrt PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Povrly 1b ZD.UL 032/4 Povrly PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 1 826 1 851 1 870
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Povrly má jednotnou a splaškovou kanalizační síť K-UL.009-J.N. Odpadní vody jsou odvedeny krátkou propojovací stokou do čerpací jímky ČS Povrly 1 a odtud přečerpávány v množství max. (1+2)Q24 výtlačným řadem „V1“ do čerpací jímky ČS Neštědice .
   Gravitačními stokami „A“ a „B“ jsou přiváděny odpadní vody do čerpací jímky ČS Neštědice, odkud jsou odpadní vody přečerpávány výtlačným řadem „V2“ do kanalizačního systému obce Mojžíř a na ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice. Potrubí je z betonu, kameniny a PVC v profilech DN250 až DN500, vejce 500/750, v celkové délce 12,99 km (v této délce jsou také započítány kanalizace obcí Neštědice a Roztoky nad Labem).

   Na kanalizaci je napojeno 95 % trvale bydlících obyvatel, od 5 % obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem ke stáří jednotné kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav IK-UL.009 Povrly PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Povrly PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Povrly PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  38 253,0 16 728,0 54 981,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory