Malšovice - CZ042.3502.4202.0032.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malšovice

  Číslo obce PRVKUK 0032
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0032
  Kód obce 562718
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0032.02 Borek 02692 26921
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Malšovice – Borek leží na jihozápad od Děčína, v nadmořských výškách 320,00 – 350,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Zástavba je poměrně soustředěná podél místní komunikace, venkovského charakteru se zástavbou rodinnými domy. Obcí protéká místní potok. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 44 45 49 47 45 44
   přechodně bydlící 5 5 0 0 0 0
   celkem 49 50 49 47 45 44
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Borek nemá vybudovanou vodovodní síť pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do budoucna se i nadále předpokládá individuální zásobování pitnou vodou.
   Po roce 2030 se navrhuje výstavba místního vodovodu s novým zdrojem, VDJ 20 m3 a rozvodným potrubí DN 80 dl. 852 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Návrh VDJ Borek VDJ Borek PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh ZD Borek ZD Borek PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Choratice NP + VP + nový zdro ZD Valdův 1- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Choratice NP + VP + nový zdro ZD Valdův 2- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Choratice NP + VP + nový zdro ZD Barkener- odstaven PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Borku není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků se vsakováním – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou z větší části odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory