Petrovice - CZ042.3510.4214.0317.02 - stav 2004

 1. Obec

  Petrovice

  Číslo obce PRVKUK 0317
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0317
  Kód obce 568147
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0317.02 Krásný Les 07398 73989
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krásný Les leží severozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 500      645 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 120 trvale bydlících obyvatel a je zde 70 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně objekty pro rekreaci. Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do Přírodního parku Východní Krušné hory s ochranným pásmem vodního zdroje Krásný Les s vrtem KR1 a s vrtem PKL3. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně klesat. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 112 106 98 90 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 112 106 98 90 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   46 53 63 73 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Krásný Les je zásobována z místního vodovodu Krásný Les M– UL.002. Zdrojem vody je věžový VDJ Krásný Les – 1 x 100 m3 (653,50 / 670,70 m n. m.), do kterého se čerpá voda z ÚV Krásný Les. s vrtem KR -1. Vodní zdroj PKL –3 je v současné době nevyužíván. Na vodovod je napojeno 41 % obyvatel. 59 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.UL 001/3 UV.UL 001/3 Krásný Les KR1 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV.UL 001/2 UV.UL 001/2 Petrovice - Petrovice PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 002/1 VDJ.UL 002/1 Krásný Les 100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Libouchec Knínické prameniš ZD.UL 023/10 Libouchec Knínické prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Petrovice Petrovice S2 ZD.UL 001/1 Petrovice - Petrovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Petrovice Petrovice S1 ZD.UL 001/1 Petrovice - Petrovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Petrovice Petrovice a ZD.UL 001/1 Petrovice - Petrovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásný Les KR1 UV.UL 002/1 Krásný Les KR1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Petrovice Petrovice S3 ZD.UL 001/1 Petrovice - Petrovice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 002/2 CS.UL 002/2 Krásný Les PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 26 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Krásný Les nemá kanalizační systém, odpadní vody od 15 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 15 % obyvatel má septiky s odtokem do dešťové kanalizace, 5 % obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do dešťové kanalizace a 65 % obyvatel odpadní vody nečištěné vypouští do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Centrální septik ve středu obce bude nahrazen ČOV pro 100 EO, na který se napojí i část objektů s nečištěnými odpadními vodami a případná nová výstavba. Nečištěné odpadní vody budou do roku 2010 likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách nadále vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Septiky do roku 2015 doplnit o další stupeň čištění. U objektů, které v současnosti vypouštějí odpadní vody nečištěné osadit do roku 2015 domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 825,0 825,0

  Mapa