Petrovice - CZ042.3510.4214.0317.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Petrovice

  Číslo obce PRVKUK 0317
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0317
  Kód obce 568147
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0317.02 Krásný Les 07398 73989
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krásný Les leží severozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 500 - 645 m n. m. Zástavba je soustředěná jen v centrální části. Ostatní zástavba je podél silnice a potoka s velkými prolukami. Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do Přírodního parku Východní Krušné hory s ochranným pásmem vodního zdroje Krásný Les s vrtem KR1 a s vrtem PKL3. Počet obyvatel je v současné době stabilizován a dá se předpokládat mírný nárůst a to vzhledem k napojení na dálnici. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 112 106 156 150 144 141
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 112 106 156 150 144 141
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   46 53 63 83 99 114
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Krásný Les je zásobována z místního vodovodu Krásný Les M– UL.002. Zdrojem vody je věžový VDJ Krásný Les – 1 x 100 m3 (653,50 / 670,70 m n. m.), do kterého se čerpá voda z ÚV Krásný Les s vrtem KR -1. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.UL 001/3 UV.UL 001/3 Krásný Les KR1 PRVK\2021
  Vodojem věžový Stav VDJ.UL 002/1 VDJ.UL 002/1 Krásný Les 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Libouchec Knínické prameniš ZD.UL 023/10 Libouchec Knínické prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krásný Les KR1 UV.UL 002/1 Krásný Les KR1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 002/2 CS.UL 002/2 Krásný Les PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Krásný Les nemá kanalizační systém, odpadní vody od 15 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. 15 % obyvatel má septiky s odtokem do dešťové kanalizace, 5 % obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do dešťové kanalizace a 65 % obyvatel odpadní vody nečištěné vypouští do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územní plánu se navrhuje vybudovat splaškovou kanalizaci a ČOV v místech se soustředěnější výstavbou a větším počtem navrhovaných ploch, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   Do roku 2030 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat a u objektů, které v současnosti vypouštějí odpadní vody nečištěné osadit domovní mikročistírny.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 672,0 3 672,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj KUUK/043608/2020/ZPZ/Sv/D-07 Rybný p. v Krásném Lese - těž. sedimentů a oprava spárování přehrážek
  9. 3. 2020
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/70245/2020/LípJ Hydrogeologický vrt na p.p.č. 1735/3, k.ú. Krásný Les v Krušných horách
  17. 2. 2020