Petrovice - CZ042.3510.4214.0317.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Petrovice

  Číslo obce PRVKUK 0317
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0317
  Kód obce 568147
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0317.01 Petrovice 12009 120090
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Petrovice leží severně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 450 - 620 m n. m. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe, leží v CHKO Labské pískovce a v Přírodním parku Východní Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje Petrovice. V obci jsou malé pracovní příležitosti (restaurace, kadeřnictví a manikúra-pedikúra, market, ČSPH).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 510 523 708 787 803 816
   přechodně bydlící 0 0 162 190 195 200
   celkem 510 523 870 977 998 1 016
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   492 506 532 772 792 810
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Petrovice je zásobována z místního vodovodu M–UL.001. Zdrojem vody je VDJ Petrovice PK – 1 x 50 m3 (567,05 / 570,35 m n. m.), do kterého je voda čerpána z ÚV Rájec s pramenní jímkou Hraniční. Z VDJ Petrovice PK je voda dopravována do VDJ Petrovice dolní – 1 x 50 m3 (505,00 / 508,00 m n. m.), který následně zásobuje dolní část obce, a z kterého je voda čerpána i do potrubí pro zásobování horní části obce. Zdrojem vody vody v horní části obce je  VDJ Petrovice horní – 2 x 100 m3 (567,05 / 570,35 m n. m.), který je zásobován z ÚV Petrovice a zásobuje horní část obce.
   Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 001/2 CS.UL 001/2 Rájec 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 001/2 ZD.UL 001/2 Rájec Hraniční 024/14Z/2022
  Úpravna vody Stav UV.UL 001/2 UV.UL 001/2 Petrovice - Petrovice 024/14Z/2022
  Úpravna vody Stav UV.UL 001/1 UV.UL 001/1 Rájec 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 001/1 VDJ.UL 001/1 Petrovice - horní 200 2x100 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 001/2 VDJ.UL 001/2 Petrovice PK 50 50 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 001/3 VDJ.UL 001/3 Petrovice - dolní 50 50 m3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Petrovice Petrovice S2 ZD.UL 001/1 Petrovice - Petrovice 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Petrovice Petrovice S1 ZD.UL 001/1 Petrovice - Petrovice 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Petrovice Petrovice a ZD.UL 001/1 Petrovice - Petrovice 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Petrovice Petrovice S3 ZD.UL 001/1 Petrovice - Petrovice 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 109 898 918 934
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec v roce 2004 - 2006 postavila v I. etapě tlakovou kanalizaci. Tlaková kanalizace je z plastového potrubí HDPE PN10, SDR17 o profilech DN50 - DN160 mm v délce 4 911,31 m. V roce 2015 vybudovala obec II. etapu tlakové kanalizace v délce hlavního řádu 4 500 m. Tím bylo odkanalizováno celé území obce.

   Na kanalizaci je v současné době napojeno cca 90 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách.

   Majitelem kanalizace a ČOV je obec Petrovice a provozovatelem je DN-SERVIS s.r.o. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Petrovice. Kapacita ČOV je 150 m3/den. ČOV je navržena na 1000 EO, BSK5 60 kg/den. Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu typu SBR.

   Hrubé předčištění tvoří strojně stírané česle. Biologická část je tvořena biologickým SBR reaktorem, kde v jednotlivých fázích probíhá biologické čištění a následně dosazování. Vyprodukovaný přebytečný kal je přečerpáván do kalového sila, kde dochází k jeho uskladnění, zahušťování a stabilizaci. SBR reaktor, kalové silo a čerpací stanice, jsou koncipovány jako podzemní nádrže, součástí ČOV je provozní objekt, kde je umístěna provozní místnost, sociální zařízení a  místnost hrubého předčištění. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do otevřené vyrovnávací nádrže, odkud jsou postupně vypouštěny do Petrovického potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav IK-UL.030 ČOV Petrovice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Petrovice 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 052,0 2 052,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj KUUK/043608/2020/ZPZ/Sv/D-07 Rybný p. v Krásném Lese - těž. sedimentů a oprava spárování přehrážek
  9. 3. 2020
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/70245/2020/LípJ Hydrogeologický vrt na p.p.č. 1735/3, k.ú. Krásný Les v Krušných horách
  17. 2. 2020