Petrovice - CZ042.3510.4214.0317.01 - stav 2013

 1. Obec

  Petrovice

  Číslo obce PRVKUK 0317
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0317
  Kód obce 568147
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0317.01 Petrovice 12009 120090
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Petrovice leží severně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 450 - 620 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 530 trvale bydlících obyvatel a je zde 60 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe, leží v CHKO Labské pískovce a v Přírodním parku Východní Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje Petrovice. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – výstavba 15 RD a výstavba průmyslové zóny „Na kuchyňce“. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 510 523 546 570 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 510 523 546 570 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   492 506 532 559 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Petrovice je zásobována z místního vodovodu M–UL.001. Zdrojem vody je  VDJ Petrovice horní – 2 x 100 m3 (567,05 / 570,35 m n. m.), který je zásobován z ÚV Petrovice a zásobuje horní část obce. Přebytky vody přetékají do VDJ Petrovice dolní – 1 x 50 m3 (505,00 / 508,00 m n. m.), Který zásobuje dolní část obce. Dalším zdrojem je VDJ Petrovice PK – 1 x 50 m3 (567,05 / 570,35 m n. m.), do kterého se čerpá z ÚV Rájec s pramenní jímkou Hraniční. Obec je rozdělena na dvě tlaková pásma.
   Na vodovod je napojeno 96 % obyvatel. 4 % obyvatel jsou zásobena pitnou vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí. U ČS Petrovice (Rájec) investice do technologického zařízení na úpravu vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 001/1 VDJ.UL 001/1 Petrovice - horní 2x100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 001/2 VDJ.UL 001/2 Petrovice PK 50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 001/3 VDJ.UL 001/3 Petrovice - dolní 50m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 570 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Petrovice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou likvidovány:
   Domovní mikročistírny s odtokem do dešťové kanalizace: 10%
   Domovní mikročistírny s odtokem do povrchových vod: 10%
   Septiky s odtokem do dešťové kanalizace: 10%
   Septiky odtokem do povrchových vod: 20%
   Septiky se vsakováním: 10%
   Nečištěné vypouštěné do dešťové kanalizace: 10%
   Nečištěné vypouštěné do povrchových vod: 30%

   Obec v roce 2004 - 2006 postavila v I. etapě tlakovou kanalizaci o profilech 50 - 160 mm v délce 4 911,31 m. Zároveň byla v I. etapě realizována mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 1 000 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou z ČOV vypouštěny do Petrovického potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2008 vybudovat splaškovou kanalizaci DN 300 v délce 6170m ukončenou ČOV.
   Kapacity:

   1. kanalizace DN 300 - 6170 m
   2. Přípojky DN 150 - 1200 m
   3. ČOV - pro 900 EO, 153 m3/den

   V roce 2014 - 2015 obec plánuje realizaci stavby "Petrovice - kanalizace II. etapa", která spočívá v dostavbě tlakové kanalizace o profilech 50 - 160 mm v délce 3 633 m kanalizace a dále 678 m výtlaku. V obou etapách tedy bude realizována kanalizace o celkové délce 9 222, 31 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Petrovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Petrovice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  22,0 0,0 22,0

  Mapa