Malečov - CZ042.3510.4214.0316.10 - stav 2004

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.10 Řetouň 14406 144061
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Řetouň leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 400 - 440 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 20 trvale bydlících obyvatel a 30 rekreantů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně domy pro rekreaci. Území obce náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří s ochrannými pásmy prameniště Řeťouň a prameniště Proboštov. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 13 14 17 20 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 43 44 47 50 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   13 14 17 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Řetouň je zásobována z místního vodovodu Řetouň M–UL.008. Zdrojem vody je prameniště Řetouň, ze kterého jsou zásobovány VDJ Řetouň 1 – 1 x 4 m3 (436,00 / 438,00 m n. m.) a VDJ Řetouň 2 – 1 x 10 m3 (436,00 / 438,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v poměrně v dobrém stavu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 008/2 VDJ.UL 008/1 Řetouň 2 1x10m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 008/1 VDJ.UL 008/2 Řetouň 1 1x4m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetouň a ZD.UL 008/1 Řetouň PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Řetouň není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 930,0 930,0

  Mapa