Malečov - CZ042.3510.4214.0316.09 - stav 2004

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.09 Rýdeč 14405 144053
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rýdeč leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 385 - 440 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 80 trvale bydlících obyvatel a je zde dvanáct rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně klesat. Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst v oblasti rekreace. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 76 68 56 45 - - -
   přechodně bydlící 60 66 78 90 - - -
   celkem 136 134 134 135 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   25 29 34 36 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Rýdeč je místní vodovod M-UL.040. Voda je dopravována ze zdroje Rýdeč do vodojemu Rýdeč původním ocelovým potrubím. Rozvody v obci jsou PE DN

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí svodných řadů svodných i rozvodných vod. řadů a dále výstavba nového vodního zdroje, vodojemu a nových rozvodných řadů

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL.040/1 VDJ.UL.040/1 Rýdeč 1x10m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL.040/1 ZD.UL.040/1 Rýdeč PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Rýdeč není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2021 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 19,0 19,0

  Mapa