Malečov - CZ042.3510.4214.0316.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.08 Proboštov 16515 165158
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Malečov - Proboštov leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 360 - 390 m n. m. Zástavba v obci je soustředěná, venkovského charakteru. Území obce náleží do povodí Labe. Obcí protéká Proboštovský potok. V místě je požární nádrž. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje Proboštov prameniště a Proboštov vrt. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 55 58 69 66 63 62
   přechodně bydlící 90 90 0 0 0 0
   celkem 145 148 69 66 63 62
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   40 43 50 61 61 61
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Proboštov je zásobována z místního vodovodu Proboštov M–UL.009. Zdrojem vody je vrt Proboštov, ze kterého se pomocí ČS Proboštov čerpá do VDJ Proboštov u Tašova – 1 x 30 m3 (426,58 / 429,14 m n. m.). Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Proboštov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 009/1 CS.UL 009/1 Proboštov u Tašova PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 009/1 VDJ.UL 009/1 Proboštov u Tašova PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Proboštov u Tašova a ZD.UL 009/2 Proboštov prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Proboštov u Tašova vrt ZD.UL 009/1 Proboštov vrt PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Proboštov není kanalizační systém, odpadní vody od 99 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem a od 1 % obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 864,0 0,0 3 864,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/146278/2019/LípJ/P-15 Průzkumný vrt na p. p. č. 759, k. ú. Čeřeniště
  21. 11. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/233048/2020/ZakJ/P-22 Průzkumný vrt na p. p. č. 970 (dříve 124) v k. ú. Čeřeniště
  20. 11. 2020