Malečov - CZ042.3510.4214.0316.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.07 Pohoří 09071 90719
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Malečov - Pohoří leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 470 – 500 m n. m. Zástavba v obci je soustředěná, venkovského charakteru. Území obce náleží do povodí Labe. Ve vzdálenosti 0,5 km od obce protéká Proboštovský potok. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje Pohoří. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 20 23 26 25 23 23
   přechodně bydlící 10 10 0 0 0 0
   celkem 30 33 26 25 23 23
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   20 23 29 25 23 23
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pohoří je zásobována z místního vodovodu Pohoří M–UL.039. Zdrojem vody je VDJ Pohoří 1 x 10 m3 (518,00 / 515,00 m n.m.), který je zásobován vodou ze zdroje Pohoří. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je Obec Malečov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 039/1 VDJ.UL.039/1 Pohoří 10 1x10 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 039/1 ZD.UL.039/1 Pohoří PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pohoří Zlatohlavův pramen ZD.UL.031/4 Pohoří PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Pohoří není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/146278/2019/LípJ/P-15 Průzkumný vrt na p. p. č. 759, k. ú. Čeřeniště
  21. 11. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/233048/2020/ZakJ/P-22 Průzkumný vrt na p. p. č. 970 (dříve 124) v k. ú. Čeřeniště
  20. 11. 2020