Malečov - CZ042.3510.4214.0316.07 - stav 2004

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.07 Pohoří 09071 90719
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Malečov - Pohoří leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 470 – 500 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel se 4 objekty využívanými k rodinné rekreaci. Zástavba v obci je soustředěná, venkovského charakteru. Území obce náleží do povodí Labe. Ve vzdálenosti 0,5 km od obce protéká Proboštovský potok. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje Pohoří. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 20 23 29 35 - - -
   přechodně bydlící 10 10 10 10 - - -
   celkem 30 33 39 45 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   20 23 29 35 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pohoří je zásobována z místního vodovodu Pohoří M–UL.039. Zdrojem vody je důlní voda, která teče do VDJ Pohoří. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je Obec Malečov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 039/1 VDJ.UL.039/1 Pohoří 1x10m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 039/1 ZD.UL.039/1 Pohoří PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pohoří Zlatohlavův pramen ZD.UL.031/4 Pohoří PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Pohoří není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 922,0 922,0

  Mapa