Malečov - CZ042.3510.4214.0316.05 - stav 2004

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.05 Horní Zálezly 16514 165140
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Malečov - Horní Zálezly leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 350 – 370 m n. m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel a s 22 objekty využívanými k rodinné rekreaci. Zástavba v obci je soustředěná, venkovského charakteru. Území obce náleží do povodí Labe. Obcí protéká bezejmenný potok, ve vzdálenosti 0,7 km Homolský potok. V místě je rybník. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří, do ochranného pásma vodního zdroje Horní Zálezly a Pohoří Turkův pramen. Předpokládá se velmi mírný nárůst v počtu obyvatel. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 31 31 33 35 - - -
   přechodně bydlící 50 50 50 50 - - -
   celkem 81 81 83 85 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   18 20 23 28 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Zálezly je zásobována z místního vodovodu Horní Zálezly M–UL.038. Zdrojem vody je důlní voda, která teče do VDJ Horní Zálezly. Rozvodné řady jsou PE 5/4“. Na vodovod je napojeno 58 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Malečov. 48 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno pitnou vodou z domovních studní. Tyto zdroje jsou svou kvalitou i vydatností nedostačující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 038/1 VDJ.UL.038/1 Horní Zálezly 10m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 038/1 ZD.UL.038/1 Horní Zálezly PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/6 CS.UL 031/6 Horní Zálezly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malečov Ma1 ZD.UL 031/3 Malečov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pohoří Turkův pramen a ZD.UL.031/4 Pohoří PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Horní Zálezly není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 376,0 1 376,0

  Mapa