Malečov - CZ042.3510.4214.0316.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.05 Horní Zálezly 16514 165140
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Malečov - Horní Zálezly leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 350 – 370 m n. m. Zástavba v obci je soustředěná, venkovského charakteru. Území obce náleží do povodí Labe. Obcí protéká bezejmenný potok, ve vzdálenosti 0,7 km Homolský potok. V místě je rybník. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří, do ochranného pásma vodního zdroje Horní Zálezly a Pohoří Turkův pramen. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 31 31 39 37 35 35
   přechodně bydlící 50 50 0 0 0 0
   celkem 81 81 39 37 35 35
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   18 20 23 28 28 28
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Zálezly je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Horní Zálezly M–UL.038. Zdrojem vody je VDJ Horní Zálezly – 1 x 10 m3 (371,00 / 369,00 m n. m.), který je zásobován vodou z prameniště Horní Zálezly. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Malečov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 038/1 VDJ.UL.038/1 Horní Zálezly 10 10 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 038/1 ZD.UL.038/1 Horní Zálezly PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/6 CS.UL 031/6 Horní Zálezly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malečov Ma1 ZD.UL 031/3 Malečov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pohoří Turkův pramen a ZD.UL.031/4 Pohoří PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Horní Zálezly není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/146278/2019/LípJ/P-15 Průzkumný vrt na p. p. č. 759, k. ú. Čeřeniště
  21. 11. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/233048/2020/ZakJ/P-22 Průzkumný vrt na p. p. č. 970 (dříve 124) v k. ú. Čeřeniště
  20. 11. 2020