Malečov - CZ042.3510.4214.0316.04 - stav 2004

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.04 Čeřeniště 16513 165131
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čeřeniště leží jihovýchodním směrem od Ústí nad Labem v nadmořských výškách 490 – 580 m n. m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel a s 80 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními s 5 lůžky. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy, zástavba je spíše rozptýlená. Obcí protéká potok Rytina. Severně od obce cca 3 km protéká významný vodní tok – Labe. Území náleží do povodí řeky Labe. Celé zájmové území spadá do CHKO České Středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně stoupat, spolu s mírným nárůstem rekreantů. Předpokládá se výstavba 10 RD a s rozšířením počtu ubytovacích lůžek cca na 30. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 29 35 45 55 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 89 95 105 115 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   20 25 34 45 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čeřeniště je zásobována z místního vodovodu Čeřeniště M–UL.037. Voda je pouze užitková. Na vodovod je napojeno 69 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Malečov. 31 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno pitnou vodou z domovních studní. Jejich vydatnost je v obdobích sucha nedostatečná a kvalita vody z těchto zdrojů není kontrolována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve výhledu je navržen vodovod se zdrojem vody z vrtané studny VC 1 o vydatnosti 2 l/s s úpravou obsahu železa a hygienickým zabezpečením, s čerpáním do nového VDJ 100 m3. Navržená síť DN 80 v délce 4040 m je  rozdělena do tří tlakových pásem s přečerpáním do vyšších pásem a redukcí tlaku do nižšího pásma.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Čeřeniště není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 976,0 2 976,0

  Mapa