Malečov - CZ042.3510.4214.0316.03 - stav 2004

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.03 Březí 09067 90671
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Březí leží na severu od obce Malečov v nadmořských výškách 350 – 390 m n. m. Jedná se o obec s cca 81 trvale bydlícími obyvateli s 10 rekreačními objekty. Zástavba obce je mírně roztroušená podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými domy. Celé území obce spadá do CHKO České Středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje Svádov. Obcí protéká bezejmenný potok. Zájmové území náleží povodí řeky Labe. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně stoupat. Předpokládá se výstavba 12 RD. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 81 90 105 120 - - -
   přechodně bydlící 8 8 8 8 - - -
   celkem 89 98 113 128 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   59 67 81 97 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Březí je zásobována ze skupinového vodovodu Malečov SK–UL.046 vodovodem SKUL.046.2. Zdrojem vody je prameniště Pohoří odkud voda teče do VDJ Nová Ves město – 1 x 100 m3 (377,29 / 380,64 m n. m.) a přetoky dotují VDJ Nad svahem – 1 x 250 m3 (340,00 / 343,30 m n. m.). Na vodovod je napojeno 73 % obyvatel. 27 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Svádov 2 ZD.UL 031/8 Svádov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Svádov 1 ZD.UL 031/7 Svádov PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Březí není kanalizační systém, odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem a od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s vypouštěním odpadních vod do bezejmenného potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2,0 2 888,0 2 890,0

  Mapa