Malečov - CZ042.3510.4214.0316.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.03 Březí 09067 90671
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Březí leží na severu od obce Malečov v nadmořských výškách 350 – 390 m n. m. Zástavba obce je mírně roztroušená podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými domy. Celé území obce spadá do CHKO České Středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje Svádov. Obcí protéká bezejmenný potok. Zájmové území náleží povodí řeky Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 81 90 102 98 94 92
   přechodně bydlící 8 8 10 11 11 11
   celkem 89 98 112 109 105 103
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   59 67 81 109 105 103
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Březí je zásobována ze skupinového vodovodu Malečov SK–UL.031 vodovodem SK-UL.031.6. Zdrojem vody je prameniště Pohoří odkud voda teče do VDJ Nová Ves město – 1 x 100 m3 (377,29 / 380,64 m n. m.). Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Březí není kanalizační systém, odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem a od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s vypouštěním odpadních vod do bezejmenného potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/146278/2019/LípJ/P-15 Průzkumný vrt na p. p. č. 759, k. ú. Čeřeniště
  21. 11. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/233048/2020/ZakJ/P-22 Průzkumný vrt na p. p. č. 970 (dříve 124) v k. ú. Čeřeniště
  20. 11. 2020