Malšovice - CZ042.3502.4202.0032.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malšovice

  Číslo obce PRVKUK 0032
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0032
  Kód obce 562718
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0032.01 Malšovice 09134 91341
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malšovice leží jihozápadně od Děčína, v nadmořských výškách 146,00 – 220,00 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel, se 4 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy i většími obytnými domy je poměrně soustředěná podél místních komunikací a vodních toků. Severním okrajem obce protéká Račí potok, který ústí do Labe, protékající východně od obce. V obci je požární nádrž, koupaliště (severní část) a pět místních potoků, které převážně ústí do Račího potoka. Vlastní sídlo zde mají firmy: Zemědělství Malšovice (40 zaměstnanců) a Četrans s.r.o. - dopravní závod + firmy v nájmu (200 zaměstnanců). Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří.


  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 360 380 471 452 435 424
   přechodně bydlící 9 10 4 4 4 4
   celkem 369 390 475 456 439 428
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   360 380 415 456 439 428
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Malšovice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu SK Děčín- Hřensko (DC.001) z ÚV Hřensko.

   Vodovodní síť je rozdělena do dvou tlakových pásem. Voda z prvního prameniště vede do VDJ Malšovice VP 150 m3 (216,64 m n.m., terén) – vysoké tlakové pásmo a dále potrubím DN 150 do obce. Voda z druhého prameniště vede do sběrné jímky, kam přitéká i přepad z VDJ – horní pásmo a dále do VDJ Malšovice NP 150 m3 (188,13/185,65 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do obce. 

   Na vodovod je napojena většina obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se výstavba vodovodní sítě pro novou zástavbu v délce cca 1,2 km.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC037008 -  je uvažováno s rekonstrukcí přivaděče z Malšovic přes Choratice do Dobkovic, DN160 délka cca 3 km a DN90 v délce cca 1,4 km. Realizace se do roku 2030 nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Malšovice ČS Malšovice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 046/2 Malšovice NP 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 046/1 Malšovice VP 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malšovice NP ZD Malšovice NP 1- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Choratice NP + VP + nový zdro ZD Nový zdroj- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malšovice VP ZD Malšovice VP 1- odstaven PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 78 436 425
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V horní části obce je vybudována splašková kanalizace DN300, která je zakončena ČOV s kapacitou 350 EO. Tato část kanalizace je v celé délce gravitační a pokrývá úsek obce od návsi směr Javory, dále náves obce a část od návsi směr Choratice – 17 %. V současnosti probíhá napojování občanů na tuto část splaškové kanalizace. Majitelem a provozovatelem kanalizace je Obec Mašovice. Splaškové vody ze zbylé části obce jsou odváděny do septiků s přepadem do místní vodoteče - 63 %, 12 % obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Děčín a 8 % obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků a dešťové kanalizace do místních potoků (část potoka zatrubněna) a prostřednictvím Račího potoka do Labe. Dešťová kanalizace je z betonového potrubí DN 500-0,8 km, v majetku obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je navržena dostavba kombinované splaškové kanalizace (gravitace + výtlaky) v celkové délce 3,4 km. S ohledem na nárůst počtu trvale žijících obyvatel se plánuje intenzifikace ČOV na kapacitu 820 EO. Realizace výstavby je plánována v letech 2021 - 2022.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Malšovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 35 600,0 35 600,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory