Malečov - CZ042.3510.4214.0316.02 - stav 2004

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.02 Babiny I 04171 41718
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část Obce Babiny I leží jihozápadním směrem od Obce Malečov v nadmořských výškách 545 – 555 m n. m. Jedná se o lokalitu s 0 trvale bydlícími obyvateli a se 3 objekty pro trvalé bydlení. Zástavba obce soustředná, o 3 rodinných domech. Celé území obce spadá do CHKO České Středohoří. Místní částí obce protéká potok Rytina. Na sever 4,5 km od zájmové lokality se nachází významný recipient Labe. Zájmové území náleží do povodí řeky Labe. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 0 0 0 0 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 0 0 0 0 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovod, možnost zásobování případných obyvatel vodou je domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zůstane nadále možnost individuálního zásobení pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány ze zdrojů Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není kanalizační systém, odpadní vody případných obyvatel je možno akumulovat v bezodtokových jímkách a vyvážet na ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odpadní vody od případných obyvatel nadále vyvážet na ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa