Malečov - CZ042.3510.4214.0316.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.01 Malečov 09069 90697
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malečov leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 480 – 545 m n. m. Zástavba v obci je soustředěná. Území obce náleží do povodí Labe. Obcí protéká Suchý a Olešnický potok, v místě je rybník a požární nádrž. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje Pohoří a Malečov. V obci nejsou pracovní příležitosti.


  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 285 300 357 343 330 322
   přechodně bydlící 15 15 12 14 14 14
   celkem 300 315 369 357 344 336
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   285 300 325 357 344 336
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malečov je zásobována ze skupinového vodovodu Malečov SK–UL.031 vodovodem SK–UL.031.7. Zdrojem vody je VDJ Malečov – 2 x 100 m3 (544,05 / 547,35 m n. m.), do kterého se čerpá voda z prameniště Pohoří. Do VDJ Malečov se zároveň čerpá pomocí ČS Horní Zálezly z vrtu Malečov Ma-1.
   Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/10 VDJ.UL 031/10 Malečov 200 2x100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL.031/4 ZD.UL.031/4 Pohoří PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   285 300 325 357 344 336
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Malečov má splaškovou kanalizační síť K-UL.007-S.C ukončenou ČOV Malečov. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech v profilech DN 250, 300 a 350. V obci je i dešťová kanalizace z betonových trub DN 300.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Majitelem a provozovatelem ČOV a kanalizace je obec Malečov.

   V roce 2015 proběhla intenzifikace stávající mechanicko-biologické ČOV. Kapacita ČOV je 67,5 m3/den. ČOV je navržena na 500 EO, BSK5 30 kg/den, NL 24,3 kg/den. 

   ČOV je tvořena monoblokem železobetonových nádrží se 4 komorami. Na nádržích je nadzemní část objektu, kde jsou místnosti hrubého předčištění, dmychárna. Celý objekt je zakrytý sedlovou střechou. Odtok  z ČOV je přes biologický rybník do Olešnického potoka. Kolaudace ČOV byla 10/2017.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace i ČOV jsou bez větších provozních problémů.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UL 007/1/K ČOV MALEČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Malečov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/146278/2019/LípJ/P-15 Průzkumný vrt na p. p. č. 759, k. ú. Čeřeniště
  21. 11. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/233048/2020/ZakJ/P-22 Průzkumný vrt na p. p. č. 970 (dříve 124) v k. ú. Čeřeniště
  20. 11. 2020