Malečov - CZ042.3510.4214.0316.01 - stav 2015

 1. Obec

  Malečov

  Číslo obce PRVKUK 0316
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0316
  Kód obce 568104
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0316.01 Malečov 09069 90697
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malečov leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 480 – 545 m n. m. Jedná se o obec do 290 trvale bydlících obyvatel se 3 objekty využívanými k rodinné rekreaci. Zástavba v obci je soustředěná. Území obce náleží do povodí Labe. Obcí protéká Suchý a Olešnický potok, v místě je rybník a požární nádrž. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje Pohoří a Malečov. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel v souvislosti s výstavbou cca 20 rodinných domů. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

   V obci trvale bydlí 431 obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 285 300 325 350 - - -
   přechodně bydlící 15 15 15 15 - - -
   celkem 300 315 340 365 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   285 300 325 350 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malečov je zásobována ze skupinového vodovodu Malečov SK–UL.046 vodovodem SK–UL.046.1. Zdrojem vody je VDJ Malečov – 2 x 100 m3 (544,05 / 547,35 m n. m.), do kterého se čerpá voda z prameniště Pohoří. Do VDJ Malečov se zároveň čerpá pomocí ČS Horní Zálezly z vrtu Malečov Ma-1.
   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/10 VDJ.UL 031/10 Malečov 2x100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL.031/4 ZD.UL.031/4 Pohoří PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   285 300 325 350 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Malečov má splaškovou kanalizační síť K-UL.007-S.C ukončenou ČOV Malečov, na které se likvidují odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel. Kanalizace byla vybudována v roce 1975 a je DN 250, 300 a 350. V obci je i dešťová kanalizace z betonových trub DN 300.
   Majitelem a provozovatelem ČOV a kanalizace je obec Malečov.

   ČOV je navržena pro 270 EO a byla dokončena v roce 1992. ČOV byla zkolaudovaná 12/1994. ČOV je mechanicko - biologická, povolení k vypouštění odpadních vod ze 26.11.2003 pro BSK 0,64 t/rok, NL 0,91 t/rok. Kapacita ČOV Qprům = 0,78 l/s, Qmax = 13 l/s.

   Množství odpadních vod

   Průměrný denní přítok Qd
   Qd
   67,5 m3/d
   0,8 l/s
   Max. denní přítok
   Qm
   101,3 m3/d
   1,2 l/s
   Max. hodinový přítok
   Qh
   19,5 m3/d
   5,4 l/s

   Znečištění odpadních vod

   a) Přítok na ČOV
   BSK5
   16,2 kg/d
   240,0 mg/l,

   NL
   24,3 kg/d
   360 mg/l
   b) Odtok ze štěrbinové nádrže
   BSK5
   9,7 kg/d
   144,0 mg/l

   NL
   14,6 kg/d
   216,0 mg/l
   c) Odtok z biologického filtru
   BSK5
   1,5 kg/l
   21,6 mg/l

   NL
   4,4 kg/d
   64,8 mg/l
   d) Odtok z biologického rybníka
   BSK5
   1,0 kg/d
   14,0 mg/l

   NL
   2,6 kg/d
   38,9 mg/l

   Přiváděné odpadní vody jsou ve stávající štěrbinové nádrži podrobeny mechanickému usazování. Zachycené hmoty klesají do vyhnívacího prostoru. Vznikající kalový plyn uniká hladinou volně do vzduchu.
   Vody předčištěné ve štěrbinové nádrži jsou vedeny na biologický filtr s náplní z plastických hmot.
   Ke konečnému dočištění odpadních vod pak dojde ve stávajícím rybníku, odkud pak odtékají do vodoteče - Olešnického potoka.
   Přebytečný kal ze štěrbinové nádrže bude vyvážen ke kompostování.

   Štěrbinová nádrž
   Štěrbinová nádrž byla vybudována v rámci výstavby kanalizační sítě v obci. Ve štěrbinové nádrži dochází k mechanickému usazování plovoucích a sunutých hmot, které klesají do spodní, vyhnívací části.
   Usazený vyhnilý kal se odčerpává fekálním vozem a odváží k zemědělskému zpracování.

   Biologický filtr
   Je tvořen železobetonovou nádrží obdélníkového půdorysu. Ve stěnách u dna jsou kruhové větrací otvory. Nade dnem nádrže je rošt, na kterém je umístěna vlastní filtrační nádrž z pěnového polystyreny. Na jejím povrchu je pak vrstva dílků nařezaných z plastikových melioračních trubek (husích krků). Odpadní voda předčištěná ve štěrbinové nádrži je na povrch filtru rozdělována pomocí systému rozváděcích žlabů.
   Průtokem odpadní vody filtrační náplní vznikne na jejím povrchu slizovitá vrstva z mikroorganismů, na které se zachycují rozpuštěné a koloidní nečistoty organického původu. Takto zachycené látky jsou pak činností mikroorganismů dále mineralizovány. Vnější půdorysné rozměry jsou 3,8 x 3,8 m a výška cca 3,4 m.

   Biologický rybník
   Slouží k biologickému dočištění odpadních vod vyčištěných v štěrbinové nádrži a na biologickém filtru. Jedná se o stávající rybník, který byl vybudován v minulosti v tzv. "Akci "Z". Voda z rybníka vytéká do Olešnického potoka.

   Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Malečov do Olešnického potoka (ř. km 5,100) je ze dne 26.11.2003, pod č.j. OŽP 4806/131/J-837/03/Ko:

   Maximální povolené množství: 1,3 l/s
   Průměrné povolené množství: 0,8 l/s
   Maximální povolené množství: 112 m3/d
   Průměrné povolené množství: 70 m3/d
   Maximální měsíční povolené množství: 3,36 tis. m3/měsíc
   Roční povolené množství: 26 tis. m3/rok
   Časové omezení platnosti povolení: do 31.10. 2013

   ukazatel
   mg/l – hodnota p
   mg/l – hodnota m
   t/rok
   BSK5
   25
   40
   0,64
   NL
   35
   70
   0,91

   p= přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod
   m= maximální hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod

   Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Malečov do Olešnického potoka je ze dne 2.12.2014, č.j. MM/OŽP/VHO/67111/ReK/J-837:

   Maximální povolené množství: 1,3 l/s
   Průměrné povolené množství: 0,8 l/s
   Maximální povolené množství: 112 m3/d
   Maximální měsíční povolené množství: 3,36 tis. m3/měsíc
   Roční povolené množství: 26 tis. m3/rok
   Časové omezení platnosti povolení: do 31.12. 2016

   ukazatel
   mg/l – hodnota p
   mg/l – hodnota m
   t/rok
   BSK5
   30
   70
   0,77
   NL
   45
   100
   1,1
   CHSKCr
   150
   220
   3,12

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace i ČOV jsou bez větších provozních problémů.

   Vzhledem k vzrůstajícímu počtu trvale žijících obyvatel v obci Malečov a nedostatečné technické úrovni ČOV je plánována intenzifikace ČOV na 500 EO. Je plánována výstavba sdruženého objektu ČOV zahrnujícího výstavbu monobloku železobetonových nádrží a provozní části objektu včetně hrubého předčištění. Biologický stupeň ČOV bude na principu nízko zatěžované aktivace s biologickou nitrifikací a denitrifikací a separací kalu v dosazovací nádrži s vertikálním průtokem. Stávající objekty (štěrbinová nádrž a biofiltr) budou zrušeny. V rámci intenzifikace a rozšíření ČOV je navržena úprava nátoku na ČOV z odlehčovací komory (úprava na kapacitu 5 l/s) do objektu ČOV. Předčištěné odpadní vody budou zaústěny novým výustním objektem do Olešnického potoka. Záměr intenzifikace ČOV, včetně souvisejícího povolení k nakládání s vodami, byl povolen rozhodnutím vodoprávního úřadu čj.MM/OŽP/VHO/70601/2013/ReK/I-535 ze dne 4.4.2013.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV MALEČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Malečov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6,0 0,0 6,0

  Mapa