Malé Březno - CZ042.3510.4214.0315.02 - stav 2004

 1. Obec

  Malé Březno

  Číslo obce PRVKUK 0315
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0315
  Kód obce 568091
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0315.02 Leština 09046 90468
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Leština leží jihovýchodním směrem od Ústí nad Labem v nadmořských výškách 200  230 m n. m. Jedná se o obec s cca 130 trvale bydlícími obyvateli a s 29 rekreačními objekty. Zástavba obce je mírně roztroušená podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými domy. Celé území obce spadá do CHKO České Středohoří. Obcí protéká Luční potok. Na severozápadě 2,5 km od obce se nachází významný recipient Labe. Zájmové území náleží do povodí řeky Labe. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci velmi mírně stoupat, spolu s mírným nárůstem rekreantů. Předpokládá se výstavba 2 RD a rozšíření individuální rekreace o další 3 rekreační chaty nebo chalupy. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 130 130 132 134 - - -
   přechodně bydlící 20 20 21 22 - - -
   celkem 150 150 153 156 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   125 125 127 129 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Leština je zásobena z místního vodovodu Leština M-UL.016. Zdrojem vody je prameniště Leština – jímací zářezy, z kterého přitéká voda do VDJ Leština – 1 x 30 m3 + 1 x 7 m3 (222,16 / 224,31 m n. m). Na vodovod je připojeno 96 % obyvatel. 4 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Vlastníkem vodovodu je obec Malé Březno, provozovatelem - Choura Velké Březno.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 016/1 VDJ.UL 016/1 Leština 30m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 016/1 ZD.UL.016/1 Leština PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 016/1 ZD.UL.016/1 Leština PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Leština nemá kanalizační systém, odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 30 % v septicích s odtokem do vodoteče a od 10 % v septicích se vsakováním.
   V části obce je dešťová kanalizace v délce cca 450 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V ÚPSÚ je navržena komunální ČOV a nová splašková kanalizace v délce cca 1800 m.
   Obec hodlá řešit čištění odpadních vod nákupem 40 ks domovních ČOV, což promítne do změny územního plánu.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa