Malé Březno - CZ042.3510.4214.0315.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malé Březno

  Číslo obce PRVKUK 0315
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0315
  Kód obce 568091
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0315.02 Leština 09046 90468
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Leština leží jihovýchodním směrem od Ústí nad Labem v nadmořských výškách 200 - 230 m n. m. Zástavba obce je mírně roztroušená podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými domy. Celé území obce spadá do CHKO České Středohoří. Obcí protéká Luční potok. Na severozápadě 2,5 km od obce se nachází významný recipient Labe. Zájmové území náleží do povodí řeky Labe. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci velmi mírně stoupat, spolu s mírným nárůstem rekreantů. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 130 130 137 132 127 124
   přechodně bydlící 20 20 0 0 0 0
   celkem 150 150 137 132 127 124
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   125 125 127 99 99 100
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Leština je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Leština M-UL.016. Zdrojem vody je VDJ Leština – 1 x 30 m3 + 1 x 7 m3 (222,16 / 224,31 m n. m), který je zásobován vodou z jímacích zářezů Leština. Vlastníkem vodovodu je obec Malé Březno, provozovatelem obec Malé Březno.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Leština předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 016/1 VDJ.UL 016/1 Leština 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 016/1 ZD.UL.016/1 Leština PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 016/1 ZD.UL.016/1 Leština PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Leština nemá kanalizační systém, odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 30 % v septicích s odtokem do vodoteče a od 10 % v septicích se vsakováním.
   V části obce je dešťová kanalizace v délce cca 450 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navržena komunální ČOV a nová splašková kanalizace v délce cca 1800 m, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Leština PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Leština PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  11 334,0 0,0 11 334,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory