Malé Březno - CZ042.3510.4214.0315.01 - stav 2004

 1. Obec

  Malé Březno

  Číslo obce PRVKUK 0315
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0315
  Kód obce 568091
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0315.01 Malé Březno 09048 90484
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malé Březno leží východním směrem od Ústí nad Labem v nadmořských výškách 135 – 200 m n. m. Jedná se o obec do 390 trvale bydlících obyvatel a s 69 rekreačními objekty. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí protéká významný vodní tok Labe. Území spadá do povodí řeky Labe. Celé zájmové území spadá do CHKO České Středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně klesat, spolu s mírným nárůstem rekreantů. Předpokládá se výstavba 1 RD a rozšíření o dalších 9 chat nebo chalup. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 386 381 374 368 - - -
   přechodně bydlící 48 49 51 53 - - -
   celkem 434 430 425 421 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   377 377 374 368 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malé Březno je zásobena z místního vodovodu Malé Březno M-UL.017, který vznikal postupně od počátku 20. století. Zdrojem vody je prameniště Malé Březno - vrtaná studna hloubky 20 m s vydatností 3 l/s, z kterého se pomocí ČS Malé Březno čerpá voda do VDJ Malé Březno – 1 x 50 m3 (187,25 / 189,50 m n. m). Na vodovod je připojeno 98 % obyvatel. 2 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou individuálně.
   Vlastníkem vodovodu je obec Malé Březno, provozovatelem - Choura Velké Březno.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 017/1 CS.UL 017/1 Malé Březno PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 017/1 VDJ.UL 017/1 Malé Březno 1x50m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL.017/2 ZD.UL.017/2 Malé Březno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL.017/2 ZD.UL.017/2 Malé Březno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL.017/2 ZD.UL.017/2 Malé Březno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL.017/1 ZD.UL.017/1 Malé Březno PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 191 188 185 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Malé Březno je stávající jednotná kanalizační síť K-UL.029-J.N, která je bez čištění zaústěna do recipientu Luční potok. Jedná se o 4 úseky stok DN 300, 400 a 500. 100 % obyvatel je napojených na septiky s přepadem do kanalizace.
   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Malé Březno.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu měla být jedna centrální ČOV pro celou obec. Z pozemkových důvodů bylo rozhodnuto, že stávající úseky kanalizace budou ukončeny ve 4 ČOV Malé Březno.
   ČOV pro:

   1. 2 x 50 EO
   2. 1 x 100 EO
   3. 1 x 150 EO - nutná realizace kanalizace DN 600, která propojí dvě stávající výusti.

   Dále byl proveden nákup 50 ks domovních ČOV. Cílem obce je realizovat čištění v termínu rozhodnutí na vypouštění odpadních vod, tj. do 31.12.2004.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Malé Březno PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Malé Březno PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Malé Březno PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Malé Březno PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Malé Březno PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Malé Březno PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Leština PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Malé Březno PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Malé Březno PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Malé Březno PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Malé Březno PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Leština PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa