Malé Březno - CZ042.3510.4214.0315.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malé Březno

  Číslo obce PRVKUK 0315
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0315
  Kód obce 568091
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0315.01 Malé Březno 09048 90484
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malé Březno leží východním směrem od Ústí nad Labem v nadmořských výškách 135 – 200 m n. m. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí protéká významný vodní tok Labe. Území spadá do povodí řeky Labe. Celé zájmové území spadá do CHKO České Středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude v obci mírně klesat, spolu s mírným nárůstem rekreantů. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 386 381 405 389 375 365
   přechodně bydlící 48 49 0 0 0 0
   celkem 434 430 405 389 375 365
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   377 377 374 292 321 346
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malé Březno je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Malé Březno M-UL.017. Zdrojem vody je VDJ Malé Březno – 1 x 50 m3 (187,25 / 189,50 m n. m), který je zásobován vodou z vrtané studny Malé Březno, ze které se čerpá voda do VDJ Malé Březno. Dalšími zdroji jsou jímací zářezy přivádějící vodu do VDJ Malé Březno.
   Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Malé Březno.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 017/1 CS.UL 017/1 Malé Březno PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 017/1 VDJ.UL 017/1 Malé Březno 50 1x50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL.017/2 ZD.UL.017/2 Malé Březno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL.017/2 ZD.UL.017/2 Malé Březno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL.017/2 ZD.UL.017/2 Malé Březno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL.017/1 ZD.UL.017/1 Malé Březno PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 375 365
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Malé Březno je stávající jednotná kanalizační síť K-UL.029-J.N, která je bez čištění zaústěna do recipientu Luční potok. Jedná se o 4 úseky stok DN 300, 400 a 500.

   Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace.
   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Malé Březno.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do konce roku 2021 bude zpracován projekt na vybudování kapacitní obecní čistírny odpadních vod s kapacitou 350 EO, do které budou přepojeny veškeré výusti. Stávající stoka A bude páteřní sítí a ostatní stoky budou napojeny do této stoky. Na kanalizaci bude vybudována čerpací stanice odpadních vod a vybudováno cca 800 m propojovacích kanalizačních stok.

   Realizace projektu se předpokládá v roce 2022.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Malé Březno PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Malé Březno PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Malé Březno PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Malé Březno PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Malé Březno PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Malé Březno PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Malé Březno PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Malé Březno PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Malé Březno PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Malé Březno PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 23 774,0 23 774,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory