Libouchec - CZ042.3510.4214.0314.04 - stav 2004

 1. Obec

  Libouchec

  Číslo obce PRVKUK 0314
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0314
  Kód obce 568058
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0314.04 Žďárek 19517 195171
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žďárek leží severně od Ústí nad Labem v blízkosti Klíšského potoka, v zemědělské oblasti, v nadmořské výšce 395 – 405 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 15 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Zástavba je soustředěná podél komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě a v průmyslu (Děčín, Ústí nad Labem). Území obce náleží do povodí Labe. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel a výstavba obchodně průmyslové zóny Žďárek. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 11 15 22 30 - - -
   přechodně bydlící 4 4 6 8 - - -
   celkem 15 19 28 38 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   6 9 15 24 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žďárek je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.20. Zdrojem vody je přívodní řad z VDJ Libouchec horní PK – 1 x 100 m3 (438,40 / 442,40 m n. m.), ze kterého se přes VDJ Žďárek AT stanice – 1 x 100 m3 (404,90 / 407,40 m n. m.) čerpá do obce. Na vodovod je napojeno 55 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Libouchec a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/11 CS.UL 023/11 Žďárek u Velkého Chvojna ATS PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL.023/26 VDJ.UL 023/26 Ždárek 1x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Žďárek nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou akumulovány od 100 % trvale bydlících obyvatel v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1,0 840,0 841,0

  Mapa