Libouchec - CZ042.3510.4214.0314.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libouchec

  Číslo obce PRVKUK 0314
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0314
  Kód obce 568058
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0314.03 Knínice 19515 195154
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Knínice leží severně od Ústí nad Labem v prameništi bezejmenného potoka, který se vlévá do Klíšského potoka, v zemědělské oblasti, v nadmořské výšce 450 – 520 m n. m. Zástavba je soustředěná podél komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě a v průmyslu (Děčín, Ústí nad Labem). Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Knínice. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 29 33 32 48 46 45
   přechodně bydlící 20 22 2 2 2 2
   celkem 49 55 34 50 48 47
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   16 20 29 50 48 47
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Knínice je zásobována z místního vodovodu Knínice M-UL.022. Zdrojem vody je VDJ Knínice – 1 x 30 m3 (535,62 / 537,00 m n. m), který je zásobován  z prameniště Malé Chvojno. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/14 VDJ.UL 023/14 Malé Chvojno PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 022/1 VDJ.UL 022/1 Knínice - Libouchec 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malé Chvojno a ZD.UL 023/3 Malé Chvojno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malé Chvojno b ZD.UL 023/3 Malé Chvojno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Knínice u Libouchce ZD.UL 022/1 Knínice u Ústí n. L. PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Knínice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou akumulovány od 100 % trvale bydlících obyvatel v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory