Libouchec - CZ042.3510.4214.0314.03 - stav 2004

 1. Obec

  Libouchec

  Číslo obce PRVKUK 0314
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0314
  Kód obce 568058
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0314.03 Knínice 19515 195154
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Knínice leží severně od Ústí nad Labem v prameništi bezejmenného potoka, který se vlévá do Klíšského potoka, v zemědělské oblasti, v nadmořské výšce 450 – 520 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 30 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná podél komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě a v průmyslu (Děčín, Ústí nad Labem). Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Knínice. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 29 33 41 50 - - -
   přechodně bydlící 20 22 26 30 - - -
   celkem 49 55 67 80 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   16 20 29 41 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Knínice je zásobována z místního vodovodu Knínice M-UL.022. Zdrojem vody je VDJ Knínice – 1 x 30 m3 (535,62 / 537,00 m n. m), který je zásobován z prameniště Knínice. Na vodovod je napojeno 55 % obyvatel. 45 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vodní zdroj nevyhovuje svou kvalitou požadavkům pro používání pitné vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V roce 2005 se předpokládá zahájení stavby akce „Libouchec – Knínice, náhradní zdroj vody“. Navržené řešení je využití vodního zdroje Malé Chvojno, odkud se navrhuje gravitační přívodní řad PE DN 50 v délce 670 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/14 VDJ.UL 023/14 Malé Chvojno PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 022/1 VDJ.UL 022/1 Knínice - Libouchec 30m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice Fučíkův 1b ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice Fučíkův 2a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice Fučíkův 3a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice Fučíkův 3b ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malé Chvojno a ZD.UL 023/3 Malé Chvojno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice Švermův pramen a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice Fučíkův 1a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice Fučíkův 2b ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice Nad zámečkem ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malé Chvojno b ZD.UL 023/3 Malé Chvojno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Knínice u Libouchce ZD.UL 022/1 Knínice u Ústí n. L. PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice Švermův pramen b ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Knínice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou akumulovány od 100 % trvale bydlících obyvatel v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 767,0 1 767,0

  Mapa