Libouchec - CZ042.3510.4214.0314.02 - stav 2004

 1. Obec

  Libouchec

  Číslo obce PRVKUK 0314
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0314
  Kód obce 568058
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0314.02 Čermná 08339 83399
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čermná leží severně od Ústí nad Labem a přimyká se k toku Červeného potoka v zemědělské oblasti, v nadmořské výšce 380 – 430 m n. m. Jedná se o obec v CHKO České středohoří, kde žije do 60 trvale bydlících obyvatel a je zde 24 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná podél komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě a v průmyslu (Děčín, Ústí nad Labem). Území obce náleží do povodí Labe a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 54 60 70 80 - - -
   přechodně bydlící 48 50 55 60 - - -
   celkem 102 110 125 140 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   21 29 44 65 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čermná je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.10. Zdrojem vody je VDJ Čermná – 2 x 50 m3 (441,06 / 445,00 m n. m.), který je zásobován z VDJ Čermná PK – 1 x 3 m3 (469,00 / 470,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 39 % obyvatel. 65 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně.
   Majitelem vodárenského zařízení je obec Libouchec a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/9 VDJ.UL 023/9 Čermná 2x50m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Čermná nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou akumulovány od 100% trvale bydlících obyvatel v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 104,0 1 104,0

  Mapa