Libouchec - CZ042.3510.4214.0314.01 - stav 2004

 1. Obec

  Libouchec

  Číslo obce PRVKUK 0314
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0314
  Kód obce 568058
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0314.01 Libouchec 08341 83411
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libouchec leží severně od Ústí nad Labem a v délce 6 km se přimyká k toku Jílovského potoka v zemědělské oblasti, v nadmořské výšce 290 - 400 m n. m. Jedná se o obec v CHKO Labské pískovce, kde žije do 1690 trvale bydlících obyvatel a je zde 38 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná podél údolní komunikace a Jílovského potoku. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě a v průmyslu (Děčín, Ústí nad Labem). Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do ochranného pásna vodního zdroje prameniště Libouchec pod skalou a prameniště Knínice. Počet trvale žijících obyvatel bude výrazně stoupat. Do budoucna lze předpokládat výrazný rozvoj – výstavba 40 RD. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 1 589 1 660 1 780 1 900 -
   přechodně bydlící 76 76 76 76 -
   celkem 1 665 1 736 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   1 558 1 628 1 745 1 863 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libouchec je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.3. Zdrojem vody jsou VDJ Libouchec-Pašerák – 1 x 30 m3 (505,68 / 507,58 m n. m.), a VDJ Libouchec – 2 x 150 m3 (396,16 / 399,27 m n. m.). VDJ Libouchec-Pašerák je zásobován z prameniště Knínice a z VDJ Tisá PK. VDJ Libouchec je zásobován z VDJ Libouchec horní. Přetoky z VDJ Libouchec-Pašerák tečou do VDJ Libouchec. Část obce je přímo zásobována z prameniště Pod skálou. V případě nedostatku vody v obci se připouští voda z řadu DN 300 VDJ Libouchec horní PK – Strážky PK a z Tisá PK. Obec je rozdělena na tři tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 98 % obyvatel. 2 % obyvatel jsou pitnou vodou zásobena individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je bez větších provozních problémů. V budoucnu se počítá s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/20 VDJ.UL 023/20 Libouchec 300m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/8 VDJ.UL 023/8 Libouchec - Pašerák 30m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/27 VDJ.UL 023/27 Libouchec - kruhový - odstaven 130m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/16 VDJ.UL 023/16 Libouchec - horní PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Libouchec Pod skalou ZD.UL 023/11 Libouchec Pod skalou PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   556 1 627 1 745 1 863 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 1995 byla vybudována nová splašková kanalizace K-UL.006-S.C a nová ČOV.
   Na kanalizaci je napojeno 35 % obyvatel, 63 % obyvatel předčišťuje odpadní vody v septicích s odtokem do vodoteče a zbývající 2 % obyvatel odvádí vyčištěné vody z domovních mikročistíren do recipientu. Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Vlastníkem ČOV je obec Libouchec a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 21.4.2004 pod č.j.: OŽP 4151,1663/100,131/J-210/03,04/Ši
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   70
   -
   15
   -
   25
   -
   15
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 12.2012

   Mechanicko – biologická ČOV typu kombiblok s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s turbínami Sigma Gigant, 4 x dosazovací nádrž Dortmundského typu, kalojem 150 m3. Mechanické předčištění je tvořeno ručně stíranými česlemi. Způsob odvodnění kalu - 14 ks kalových polí. Recipientem je Jílovský potok.

   Projektované parametry:
   Počet EO = 2632
   Q = 7,75 l/s
   Qroční = 244 500 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 285,82 mg/l = 57,66 t/rok

   Odtok:
   BSK5 = 20,61 mg/l = 5,04 t/rok
   NL odtok = 25,36 mg/l = 6,2 t/rok

   Výkonové parametry:

   Přítok:
   Počet EO = 2 066,08
   Qroční = 123 626 m3/r    
   Qdenní = 338,7 m3/d
   Q = 3,92 l/s
   BSK5 prům. = 366 mg/l
   BSK5 = 45,25 t/rok
   CHSK prům. = 760 mg/l
   CHSK = 93,96 t/rok
   NL prům. = 270 mg/l
   NL = 33,38 t/rok
   N-NH4= 31,20 mg/l = 3,857 t/rok
   P celk. = 4,66 mg/l
   P max. = 0,58 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 6,8 mg/l
   BSK5 = 0,84 t/rok
   CHSK prům. = 35,9 mg/l
   CHSK = 4,44 t/rok
   NL prům. = 10,1 mg/l
   NL = 1,25 t/rok
   N-NH4= 8 mg/l = 0,99 t/rok
   P celk. = 2,65 mg/l
   P max. = 0,33 t/rok

   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí, v části obce je dešťová kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výstavba kanalizace KT DN 300 v délce 1500 s napojením na ČOV. Septiky přepojit na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Libouchec ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa