Libouchec - CZ042.3510.4214.0314.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libouchec

  Číslo obce PRVKUK 0314
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0314
  Kód obce 568058
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0314.01 Libouchec 08341 83411
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libouchec leží severně od Ústí nad Labem a v délce 6 km se přimyká k toku Jílovského potoka v zemědělské oblasti, v nadmořské výšce 290 - 400 m n. m. Jedná se o obec v CHKO Labské pískovce. Zástavba je soustředěná podél údolní komunikace a Jílovského potoku. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě a v průmyslu (Děčín, Ústí nad Labem). Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do ochranného pásna vodního zdroje prameniště Libouchec pod skalou a prameniště Knínice. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 589 1 660 1 736 1 824 1 757 1 710
   přechodně bydlící 76 76 58 68 68 68
   celkem 1 665 1 736 1 794 1 892 1 825 1 778
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 558 1 628 1 745 1 662 1 666 1 675
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libouchec je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.3. Zdrojem vody jsou VDJ Libouchec-Pašerák – 1 x 30 m3 (505,68 / 507,58 m n. m.), a VDJ Libouchec – 2 x 150 m3 (396,16 / 399,27 m n. m.). VDJ Libouchec-Pašerák je zásobován z prameniště Knínice a z VDJ Tisá PK. VDJ Libouchec je zásobován z VDJ Libouchec horní. Přetoky z VDJ Libouchec-Pašerák tečou do VDJ Libouchec. Část obce je přímo zásobována z prameniště Pod skálou. V případě nedostatku vody v obci se připouští voda z řadu DN 300 VDJ Libouchec horní PK – Strážky PK a z Tisá PK. Obec je rozdělena na tři tlaková pásma.  Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Libouchec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/20 VDJ.UL 023/20 Libouchec 300 300 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/8 VDJ.UL 023/8 Libouchec - Pašerák 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/27 VDJ.UL 023/27 Libouchec - kruhový - odstaven 130 130 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/16 VDJ.UL 023/16 Libouchec - horní PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Libouchec Pod skalou ZD.UL 023/11 Libouchec Pod skalou PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   556 1 627 1 745 967 932 1 369
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Libouchec je kanalizační systém K-UL.006-S.C tvořen gravitační oddílnou kanalizací, zakončenou ČOV. Stoky jsou tvořeny potrubím z PVC, PP, kameniny, litiny a betonu v dimenzi DN300. Celková délka kanalizační sítě je 6,3 km.
   Na kanalizaci je napojeno 53 % obyvatel, 40 % obyvatel předčišťuje odpadní vody v septicích s odtokem do vodoteče a zbývajících 7 % obyvatel odvádí vyčištěné vody z domovních mikročistíren do recipientu.

   Kanalizace a ČOV je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Pro likvidaci splaškových odpadních vod je postavena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s aerobní stabilizací kalu typ KOMBIBLOK. Kapacita ČOV je 479,4 m3/den. ČOV je navržena na 900 EO, BSK5 54 kg/den. ČOV tvoří hrubé předčištění (zčásti je umístěné v objektu čerpací stanice), aktivace, dosazovací nádrž, kalojem, kalová pole. Nátok čistírny je sveden v areálu ČOV do objektu čerpací stanice, nátok do ČSOV je osazen jemnými ručními česlemi a strojně stíranými česlemi pro záchyt mechanických nečistot. Vyčištěná odpadní voda gravitačně odtéká do recipientu Jílovského potoka. 

   Kapacita ČOV Libouchec se v současné době blíží projektované kapacitě.

   Na ČOV Libouchec jsou svedeny odpadní vody z obce Kamenec (okres Děčín). 

   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí, v části obce je dešťová kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Libouchec, která je v současné době na hranici své kapacity. Navrhujeme intenzifikaci ČOV Libouchec do r.2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Libouchec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Libouchec ČOV PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce ČOV Libouchec PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  38 253,0 24 088,0 62 341,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory