Chuderov - CZ042.3510.4214.0313.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chuderov

  Číslo obce PRVKUK 0313
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0313
  Kód obce 568023
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0313.06 Žežice 05477 54771
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žežice leží severovýchodně od obce Chuderov, nedaleko Ústí nad Labem. Obcí protéká Pekelský potok, významným okolním recipientem je Labe vzdálené asi 2,7 km. Obec se nachází v nadmořské výšce 350 – 400 m n. m. Zástavba je tvořena rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do CHKO České Středohoří, do ochranného pásma vodního zdroje Žežice. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 84 87 112 108 103 101
   přechodně bydlící 125 129 2 2 2 2
   celkem 209 216 114 110 105 103
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   63 66 73 110 105 103
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žežice je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.18. Zdrojem vody je VDJ Žežice – 1 x 50 m3 (389,94 / 391,54 m n. m.), který je zásobován z  VDJ Chuderov - Na výsypce. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Žežice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/3 CS.UL 023/3 Žežice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/8 CS.UL 023/8 Sovolusky PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/7 VDJ.UL 023/7 Žežice 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/19 VDJ.UL 023/19 Sovolusky 30 1x30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 034/1 VDJ.UL 034/1 Mlýniště - akumulace pro samostatnou osadu 4 4 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mlýniště a ZD.UL 034/1 Mlýniště - zdroj pro samostatnou osadu PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Žežice b ZD.UL 023/9 Žežice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Žežice a ZD.UL 023/9 Žežice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mlýniště b ZD.UL 034/1 Mlýniště - zdroj pro samostatnou osadu PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Žežice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou předčištěny od 100 % trvale bydlících obyvatel v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 187,0 0,0 3 187,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/138264/2013/Czep/Rz-71 Stanovení záplavového území a aktivní zóny Chuderovského potoka ř.km 0,000-3,174
  3. 2. 2014
  Ústí nad Labem OŽP 48296/KR-22/14/Ba schválení kanalizačního řádu
  28. 7. 2014