Chuderov - CZ042.3510.4214.0313.06 - stav 2004

 1. Obec

  Chuderov

  Číslo obce PRVKUK 0313
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0313
  Kód obce 568023
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0313.06 Žežice 05477 54771
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žežice leží severovýchodně od obce Chuderov, nedaleko Ústí nad Labem. Obcí protéká Pekelský potok, významným okolním recipientem je Labe vzdálené asi 2,7 km. Obec se nachází v nadmořské výšce 350 – 400 m n. m. a žije zde trvale do 90 obyvatel a přibližně 125 rekreantů v chalupách a chatách. Zástavba je tvořena rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do CHKO České Středohoří, do ochranného pásma vodního zdroje Žežice. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 84 87 93 100 - - -
   přechodně bydlící 125 129 137 145 - - -
   celkem 209 216 230 245 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   63 66 73 81 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žežice je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.18. Zdrojem vody je VDJ Žežice – 1 x 50 m3 (389,94 / 391,54 m n. m.), který je zásobován z  Žežice PK – 1 x 2 m3 (412,60 / 413,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno v současné době 75 % obyvatel. 25 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/3 CS.UL 023/3 Žežice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/8 CS.UL 023/8 Sovolusky PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/7 VDJ.UL 023/7 Žežice 50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/19 VDJ.UL 023/19 Sovolusky 1x30m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 034/1 VDJ.UL 034/1 Mlýniště 4m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mlýniště a ZD.UL 034/1 Mlýniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 14c ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 14a ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Žežice b ZD.UL 023/9 Žežice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Žežice a ZD.UL 023/9 Žežice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 14d ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 14b ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mlýniště b ZD.UL 034/1 Mlýniště PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Žežice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou předčištěny od 100 % trvale bydlících obyvatel v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 vybudovat u nových objektů domovní mikročistírny. Po roce 2015 stávající septiky intenzifikovat na domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2,0 910,0 912,0

  Mapa