Chuderov - CZ042.3510.4214.0313.05 - stav 2004

 1. Obec

  Chuderov

  Číslo obce PRVKUK 0313
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0313
  Kód obce 568023
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0313.05 Radešín 08456 84565
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radešín leží severně od obce Chuderov, nedaleko města Ústí nad Labem v CHKO České středohoří. V obci neprotéká žádný vodní tok, nejbližším recipientem je Neštěmický potok vzdálený cca 0,3 km, v obci se nachází požární nádrž. Radešín se nachází v nadmořské výšce 420 – 475 m n. m. a žije zde trvale 53 obyvatel a přibližně 16 rekreantů v chalupách a chatách. Zástavba je soustředěna podél hlavní silnice, je tvořena rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících obyvatel mírně stoupat, počet rekreantů se předpokládá konstantní. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj výstavby rodinných domků. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 53 56 62 68 - - -
   přechodně bydlící 16 16 16 16 - - -
   celkem 69 72 78 84 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   15 22 36 55 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radešín je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.13. Zdrojem vody je VDJ Radešín – 2 x 100 m3 (461,70 / 465,00 m n. m.), který je zásobován z VDJ Tisá PK. Na vodovod je napojeno v současné době 28 % obyvatel. 72 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Radešín nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou předčištěny od 81 % trvale bydlících obyvatel v septicích se vsakováním a od 18 % jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 stávající septiky intenzifikovat na domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6,0 528,0 534,0

  Mapa