Malá Veleň - CZ042.3502.4202.0031.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malá Veleň

  Číslo obce PRVKUK 0031
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0031
  Kód obce 562700
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0031.03 Soutěsky 09040 90409
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Malá Veleň – Soutěsky leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 173,00 - 185,00 m n. m. Zástavba je poměrně rozptýlená, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. Obcí protéká jeden místní potok a jižním okrajem protéká řeka Ploučnice. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České středohoří.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 95 96 97 93 89 87
   přechodně bydlící 30 30 0 0 0 0
   celkem 125 126 97 93 89 87
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   95 96 98 93 89 87
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Soutěsky je zásobena z místního vodovodu Soutěsky (M-DC.069).
   Voda z prameniště 0,20 l/s je svedena do VDJ 5 m3 U kamenolomu (236,19 m n.m.) a odtud potrubím do obce. Objekty na západním okraji části obce Soutěsky jsou zásobovány z této pramenní jímky a z VDJ 5 m3, který svou kapacitou nevyhovuje a je ve špatném stavebním stavu. Objekty na východním okraji této části obce jsou zásobovány pitnou vodou přímo z místního zdroje. Kvalita i kapacita tohoto zdroje je zcela nevyhovující. Vodovod je ve správě a majetku obce Malá Veleň. V současné době je zásobována většina obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající zásobování pitnou vodou v obci je nevyhovující. Je třeba nahradit stávající nefunkční vodojem za nový a provést dostavbu vodovodní sítě i do východní části obce, kde je v domovních studnách nedostatek vody. Navrhovaná investice - výstavba nového VDJ 30 m3, rekonstrukce zdroje a prodloužení vodovodního řadu DN 50 cca o 455 m. Stávající rozvodné potrubí je cca z 90% nové.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD Soutěsky ZD Soutěsky PRVK\2021
  Vodojem zemní Návrh VDJ Soutěsky VDJ Soutěsky 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 069/1 VDJ-U KAMENOLOMU 5 5 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Rekonstrukce ZD Soutěsky- rekonstrukce ZD Soutěsky- rekonstrukce PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Soutěsky není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín – 7 km od 60% obyvatel, 30% obyvatel má septik s přepadem do vodoteče a 10% obyvatel má septik se vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod, pomocí domovních mikročistíren případně bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory