Chuderov - CZ042.3510.4214.0313.04 - stav 2004

 1. Obec

  Chuderov

  Číslo obce PRVKUK 0313
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0313
  Kód obce 568023
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0313.04 Lipová 08455 84557
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lipová leží severně od obce Chuderov, nedaleko města Ústí nad Labem v CHKO České středohoří. Obcí protéká Lužecký potok. Lipová se nachází v nadmořské výšce cca 440 m n. m. a žije zde trvale 135 obyvatel a přibližně 6 rekreantů v chatách. Zástavba je soustředěná podél hlavní silnice, je tvořena rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe. Dle předpokladů dojde k částečnému snížení počtu trvale bydlících obyvatel, u počtu rekreantů se předpokládá velmi mírný nárůst. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 135 126 113 100 - - -
   přechodně bydlící 6 6 8 10 - - -
   celkem 141 132 121 110 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   58 64 73 81 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lipová je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.11 Zdrojem vody je VDJ Lipová pod Blanskem – 2 x 100 m3 (486,30 / 489,50 m n. m.), který je zásobován z VDJ Tisá PK. Na vodovod je napojeno 43 % obyvatel. 57 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí a napojením dalších obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/1 CS.UL 023/1 Lipová PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/3 VDJ.UL 023/3 Lipová pod Blanskem 2x100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 023/2 ZD.UL 023/2 Lipová PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lipová nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou předčištěny od 62,5 % trvale bydlících obyvatel v septicích se vsakováním a od 37,5 % jsou likvidovány v domovních mikročistírnách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2015 stávající septiky intenzifikovat na domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7,0 568,0 575,0

  Mapa