Chuderov - CZ042.3510.4214.0313.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chuderov

  Číslo obce PRVKUK 0313
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0313
  Kód obce 568023
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0313.03 Libov 08454 84549
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libov leží severně od Ústí nad Labem, severovýchodně od obce Chuderov, v údolí Neštěmického potoka. Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje Neštěmice. Libov se nachází v nadmořské výšce 410 – 430 m n. m. Zástavba je soustředěná, tvořena rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících obyvatel nevýrazně stoupat, počet rekreantů bude mírně narůstat. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 25 26 34 33 31 31
   přechodně bydlící 8 10 1 1 1 1
   celkem 33 36 35 34 32 32
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   24 25 27 34 32 32
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libov je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.14. Zdrojem vody je přívodní řad DN 150 z VDJ Radešín – 2 x 100 m3 (461,70 / 465,0 m n. m.) do VDJ Ryjice. Na řadu je odbočka do obce Libov. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/18 VDJ.UL 023/18 Libov PK 2 1x2 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 1d ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 1c ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 1b ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 2b ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 2c ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 2a ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 3-4 ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 1a ZD.UL 023/4 Neštěmice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Libov nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou předčištěny od 100 % trvale bydlících obyvatel v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/138264/2013/Czep/Rz-71 Stanovení záplavového území a aktivní zóny Chuderovského potoka ř.km 0,000-3,174
  3. 2. 2014
  Ústí nad Labem OŽP 48296/KR-22/14/Ba schválení kanalizačního řádu
  28. 7. 2014