Chuderov - CZ042.3510.4214.0313.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chuderov

  Číslo obce PRVKUK 0313
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0313
  Kód obce 568023
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0313.02 Chuderovec 05474 54747
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chuderovec leží severně od Ústí nad Labem, severozápadně od obce Chuderov. Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří. Obcí neprotéká žádný vodní tok, nejbližším recipientem je Chuderovský potok. Obec se nachází v nadmořské výšce 430 - 470 m n. m. Zástavba je soustředěná podél hlavní silnice a je tvořena rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících obyvatel stoupat, počet rekreantů se předpokládá konstantní. Do budoucna lze předpokládat rozvoj výstavby rodinných domků. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 47 52 63 60 57 56
   přechodně bydlící 110 110 31 36 36 36
   celkem 157 162 94 96 93 92
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   5 13 31 96 93 92
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chuderovec je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SKUL.023.17. Zdrojem vody je VDJ Chuderovec – 2 x 100 m3 (476,00 / 480,00 m n. m.), který je zásobován z VDJ Chuderov - Výsypka. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/25 VDJ.UL 023/25 Chuderov - starý - odstaven 50 1x50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/2 VDJ.UL 023/2 Chuderovec 200 2x100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/21 VDJ.UL 023/21 Chuderov - nový 200 2x100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/23 VDJ.UL 023/23 Neznabohy PK 10 10 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá kanalizační systém, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích se vsakováním, od 40% v septicích s odtokem do vodoteče a 10 % obyvatel akumuluje odpadní vodu v bezodtokých jímkách a vyváží ji na ČOV Ústí nad Labem. 8 % obyvatel má domovní mikročistírny zaústěné do dešťové kanalizace a 2 % do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/138264/2013/Czep/Rz-71 Stanovení záplavového území a aktivní zóny Chuderovského potoka ř.km 0,000-3,174
  3. 2. 2014
  Ústí nad Labem OŽP 48296/KR-22/14/Ba schválení kanalizačního řádu
  28. 7. 2014