Chuderov - CZ042.3510.4214.0313.02 - stav 2004

 1. Obec

  Chuderov

  Číslo obce PRVKUK 0313
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0313
  Kód obce 568023
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0313.02 Chuderovec 05474 54747
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chuderovec leží severně od Ústí nad Labem, severozápadně od obce Chuderov. Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří. Obcí neprotéká žádný vodní tok, nejbližším recipientem je Chuderovský potok. Obec se nachází v nadmořské výšce 430  470 m n. m. a žije zde trvale do 50 obyvatel a přibližně 20 rekreantů v chalupách a 90 rekreantů v chatách. Zástavba je soustředěná podél hlavní silnice a je tvořena rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících obyvatel stoupat, počet rekreantů se předpokládá konstantní. Do budoucna lze předpokládat rozvoj výstavby rodinných domků. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 47 52 61 70 -
   přechodně bydlící 110 110 110 110 -
   celkem 157 162 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   5 13 31 57 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chuderovec je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SKUL.023.17. Zdrojem vody je VDJ Chuderovec – 2 x 100 m3 (476,00 / 480,00 m n. m.), který je zásobován z VDJ Radešín PK – 20 m3 (489,50 / 493,00 m n. m.) Na vodovod je napojeno 11 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/25 VDJ.UL 023/25 Chuderov - starý - odstaven 1x50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/2 VDJ.UL 023/2 Chuderovec 2x100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/21 VDJ.UL 023/21 Chuderov - nový 2x100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/23 VDJ.UL 023/23 Neznabohy PK 10m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá kanalizační systém, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích se vsakováním, od 40% v septicích s odtokem do vodoteče a 10 % obyvatel akumuluje odpadní vodu v bezodtokých jímkách a vyváží ji na ČOV Ústí nad Labem. 8 % obyvatel má domovní mikročistírny zaústěné do dešťové kanalizace a 2 % do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat a septiky intenzifikovat na domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 234,0 234,0

  Mapa