Chuderov - CZ042.3510.4214.0313.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chuderov

  Číslo obce PRVKUK 0313
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0313
  Kód obce 568023
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0313.01 Chuderov 05473 54739
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chuderov leží severně od města Ústí nad Labem v jeho blízkém okolí v údolí Chuderovského potoka. Obec se nachází v nadmořské výšce 335 – 400 m n. m.  Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a spadá do CHKO České Středohoří. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících obyvatel výrazněji stoupat, počet rekreantů se předpokládá konstantní. Do budoucna lze předpokládat rozvoj výstavby rodinných domků. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 399 445 529 508 489 476
   přechodně bydlící 50 50 109 128 128 128
   celkem 449 495 638 636 617 604
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   399 445 522 636 617 604
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chuderov je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.16. Zdrojem vody je VDJ Chuderov – nový – 2 x 100 m3 (406,70 / 410,00 m n. m.), který je zásobován z VDJ Chuderov PK – 20 m3 (489,50 / 493,00 m n. m.). Část obce je možno také zásobit z tlakového pásma Ústí nad Labem VII., které je zásobováno přes VDJ Chuderov – město – 2 x 650 m3 (405,00 / 410,00 m n. m.).
   Část obce Sovolusky je zásobena vodovodem SK-UL.023.15 z VDJ Sovolusky – 1 x 30 m3 (504,99 / 507,00 m n. m.). Část obce Neznabohy je zásobena vodovodem SKUL.023.12 z VDJ Neznabohy PK – 1 x 10 m3 (428,00 / 430,00 m n. m.). Část obce Mlýniště je zásobena vodovodem M-UL.034 z VDJ Mlýniště – 1 x 4 m3 (321,40 / 323,40 m n. m.). Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Chuderov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/10 VDJ.UL 023/10 Žežice PK 2 2 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/24 VDJ.UL 023/24 Chuderov PK 20 20 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chuderov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 25 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích se vsakováním, od 50 % v septicích s odtokem do vodoteče a 12 % obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokých jímkách a vyváží je na ČOV Ústí nad Labem. 13 % obyvatel má domovní mikročistírny zaústěné do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 100,0 0,0 5 100,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/138264/2013/Czep/Rz-71 Stanovení záplavového území a aktivní zóny Chuderovského potoka ř.km 0,000-3,174
  3. 2. 2014
  Ústí nad Labem OŽP 48296/KR-22/14/Ba schválení kanalizačního řádu
  28. 7. 2014