Chlumec - CZ042.3510.4214.0312.05 - stav 2004

 1. Obec

  Chlumec

  Číslo obce PRVKUK 0312
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0312
  Kód obce 568015
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0312.05 Žandov 19449 194492
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žandov leží severně od Ústí nad Labem na úpatí Krušných hor, severně od Chlumce v nadmořské výšce 260 – 320 m n. m. Jedná se o obec do 240 trvale bydlících obyvatel s 48 rekreačními objekty, v obci jsou objekty s ubytovací kapacitou 87 lůžek.
   Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy.
   Obcí protéká Ždírecký potok, který náleží do povodí Ohře, v obci se nachází 2 požární nádrže. Oblast spadá do ochranného pásma vodního zdroje Žandov. Počet trvale žijících obyvatel a rekreačních objektů bude stoupat. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 234 325 477 629 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 234 325 477 629 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   205 292 446 616 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žandov je zásobována vodou z místního vodovodu Žandov M-UL.019. Zdrojem vody je prameniště Žandov, které přitéká do VDJ Žandov u Chlumce – 1 x 50 m3 (319,11 / 321,55 m n. m.). Připravuje se rekonstrukce výtlaku z VDJ Chlumec AKU do VDJ Stradov.
   Na vodovod je napojeno 88 % obyvatel. 12 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů, do budoucna se uvažuje s postupnou dostavbou vodovodů pro rozvojová území. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci. Vodní zdroj je na hranici své kapacity.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 019/1 VDJ.UL 019/1 Žandov u Chlumce 50m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chlumec 2a ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Žandov u Chlumce b ZD.UL 019/1 Žandov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chlumec 2b ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chlumec 3 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chlumec 6 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Žandov u Chlumce a ZD.UL 019/1 Žandov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chlumec 4 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Žandov nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 35 % trvale bydlících obyvatel předčištěny v septicích se vsakováním, od 45 % v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 20 % akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 u nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2016 vybudovat splaškovou kanalizaci napojenou na kanalizační síť obce Chlumec s ČOV Chlumec.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 334,0 334,0

  Mapa