Chlumec - CZ042.3510.4214.0312.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chlumec

  Číslo obce PRVKUK 0312
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0312
  Kód obce 568015
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0312.05 Žandov 19449 194492
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žandov leží severně od Ústí nad Labem na úpatí Krušných hor, severně od Chlumce v nadmořské výšce 260 – 320 m n. m.
   Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy.
   Obcí protéká Ždírecký potok, který náleží do povodí Ohře, v obci se nachází 2 požární nádrže. Oblast spadá do ochranného pásma vodního zdroje Žandov.  V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 234 325 260 248 249 251
   přechodně bydlící 0 0 41 48 48 48
   celkem 234 325 301 296 297 299
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   205 292 446 266 267 269
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žandov je zásobována vodou z místního vodovodu Žandov M-UL.019. Zdrojem vody je prameniště Žandov, které přitéká do VDJ Žandov u Chlumce – 1 x 50 m3 (319,11 / 321,55 m n. m.). Do části obce se pomocí ATS Chlumec čerpá z VDJ Chlumec AKU 2 x 500m3.
   Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 019/1 VDJ.UL 019/1 Žandov u Chlumce 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Žandov u Chlumce b ZD.UL 019/1 Žandov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Žandov u Chlumce a ZD.UL 019/1 Žandov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Žandov nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 35 % trvale bydlících obyvatel předčištěny v septicích se vsakováním, od 45 % v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 20 % akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle projektové dokumentace je navržena splašková kanalizace z lokality Žandov, čerpání odpadních vod do kanalizačního systému města Chlumec s čištěním odpadních vod na ČOV Chlumec. Gravitační potrubí je navrženo z kameniny DN250, DN300 a DN400 v celkové délce 2205 m. Součástí kanalizační sítě bude ČSOV Žandov (Q=4,7 l/s, H=24 m) s výtlačným řadem  z PE DN90 v celkové délce 577 m.

   Návrh realizace se nepředpokládá do roku 2030 (zahájení stavby je podmíněno získáním dotačního titulu). Podmínkou zprovoznění nového kanalizačního systému je dokončení zkapacitnění ČOV Chlumec (koordinace staveb). 

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Žandov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/33260/2020/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 39/3, k.ú. Žandov u Chlumce
  28. 1. 2020
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/178773/2020/JirJ/A-137 Oprava vodní nádrže na p. p. č. 43 v k. ú. Stradov u Chabařovic
  20. 8. 2020