Chlumec - CZ042.3510.4214.0312.04 - stav 2004

 1. Obec

  Chlumec

  Číslo obce PRVKUK 0312
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0312
  Kód obce 568015
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0312.04 Střížovice 02328 23281
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Střížovice leží severovýchodně od Ústí nad Labem v jeho blízkém okolí v nadmořské výšce 270 – 385 m n. m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 41 rekreačními objekty.
   Obec je bez vodoteče. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel a rekreačních zařízení. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 29 32 37 42 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 29 32 37 42 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   6 11 20 34 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Střížovice je zásobována vodou z místního vodovodu Střížovice OF-M-UL.036. Zdrojem vody je přívodní řad DN 700 z AK Malhostice vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 21 % obyvatel. 79 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 020/4 CS.UL 020/4 Předlice - Vavřineček PRVK/2020
  Vodojem Stav VD.UL.020/9 VDJ.UL.020/9 Vavřineček 200m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Střížovice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 35 % trvale bydlících obyvatel předčištěny v septicích se vsakováním, od 45 % v septicích s odtokem do vodoteče.a od 20 % akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek a intenzifikaci septiků na domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 180,0 1 180,0

  Mapa