Chlumec - CZ042.3510.4214.0312.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chlumec

  Číslo obce PRVKUK 0312
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0312
  Kód obce 568015
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0312.03 Stradov 15581 155811
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stradov leží severně od Ústí nad Labem na úpatí Krušných hor, jižně od Chlumce, v nadmořské výšce 225 – 250 m n. m. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí protéká Stradovský potok, který náleží do povodí Ohře, v obci se nachází požární nádrž. Oblast spadá do ochranného pásma vodního zdroje Stradov. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 115 140 128 315 314 314
   přechodně bydlící 0 0 51 60 65 70
   celkem 115 140 179 375 379 384
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   80 105 153 290 299 308
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stradov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Chabařovice SK-UL.021 vodovodem SK-UL.021.3. Zdrojem vody je VDJ Chlumec - nový – 2 x 750 m3 , do kterého přitéká prameniště Chlumec. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 021/3 VDJ.UL 021/3 Stradov 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Strádov 1 ZD.UL 021/3 Stradov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Strádov 2a ZD.UL 021/3 Stradov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Strádov 2b ZD.UL 021/3 Stradov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   78 95 124 214 214 214
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Stávající splaškový kanalizační systém v obci Stradov je sveden gravitačním systémem na čerpací stanici odpadních vod s kapacitou 0,99 l/s. ČSOV Stradov má havarijní přepad do odvodnění komunikace. Odtud jsou odpadní vody přečerpány výtlakem PE 63 do gravitační kanalizační stokové sítě v obci Chlumec. Gravitační kanalizace v obci Stradov je převážně z PVC300. Na katastrálním území Stradov je vybudována kanalizace s domovními čerpacími stanicemi pro lokalitu 40 RD. Tlaková kanalizace je zaústěna do stávajícího výtlačného řadu PE160, který je zaústěn do gravitační stokové sítě v obci Chlumec.

   Na kanalizaci je napojeno 68 % trvale žijících obyvatel. Odpadní vody od 32 % trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 005/1 ČS Stradov u Chabařovic PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Stradov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 96,0 96,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/33260/2020/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 39/3, k.ú. Žandov u Chlumce
  28. 1. 2020
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/178773/2020/JirJ/A-137 Oprava vodní nádrže na p. p. č. 43 v k. ú. Stradov u Chabařovic
  20. 8. 2020