Chlumec - CZ042.3510.4214.0312.03 - stav 2004

 1. Obec

  Chlumec

  Číslo obce PRVKUK 0312
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0312
  Kód obce 568015
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0312.03 Stradov 15581 155811
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stradov leží severně od Ústí nad Labem na úpatí Krušných hor, jižně od Chlumce, v nadmořské výšce 225 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 120 trvale bydlících obyvatel s 41 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí protéká Stradovský potok, který náleží do povodí Ohře, v obci se nachází požární nádrž. Oblast spadá do ochranného pásma vodního zdroje Stradov. Počet trvale žijících obyvatel bude stoupat, bude i mírný nárůst rekreačních objektů. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 115 140 182 225 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 115 140 182 225 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 105 153 214 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stradov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Chabařovice SK-UL.021 vodovodem SK-UL.021.3. Zdrojem vody je VDJ Stradov – 1 x 50 m3 (253,81 / 256,47 m n. m.), do kterého přitéká prameniště Stradov a zároveň je obec zásobována z VDJ Přestanov – 150 m3 (255,50 / 259,72 m n. m.). Na vodovod je napojeno 70 % obyvatel. 30 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 021/3 VDJ.UL 021/3 Stradov 50m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Strádov 1 ZD.UL 021/3 Stradov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Strádov 2a ZD.UL 021/3 Stradov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Strádov 2b ZD.UL 021/3 Stradov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 6 ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice Tereziánské pra ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   78 95 124 225 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Stradov má splaškovou kanalizaci, na kterou je napojeno 68 % trvale žijících obyvatel. Splašková kanalizace je zaústěna na ČSOV – Stradov, odkud jsou odpadní vody přečerpávány na ČOV Chlumec, ze které jsou odpadní vody zaústěny do vodoteče.
   Odpadní vody od 32 % trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu zástavby s provozními problémy. Dochází k natékání balastních vod do kanalizace a tím jsou provozní problémy s ČSOV, která nestačí čerpat a dochází k úniku odpadních vod do přilehlých pozemků a komunikací. Nutno provést rekonstrukci ČSOV a kanalizačního systému. Na kanalizaci do roku 2015 napojit odpadní vody od všech obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Stradov u Chabařovic PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Stradov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5,0 5,0

  Mapa