Chlumec - CZ042.3510.4214.0312.02 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Chlumec

  Číslo obce PRVKUK 0312
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0312
  Kód obce 568015
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0312.02 Český Újezd 02327 23272
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Český Újezd leží na úpatí Krušných hor, severovýchodně od Ústí nad Labem, severně od Chlumce. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 185 - 205 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Podhorský potok. Svým územím Český Újezd nezasahuje do chráněné oblasti ani do ochranného pásma.  V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 67 75 75 78 76 75
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 67 75 75 78 76 75
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   30 39 58 72 72 72
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Český Újezd je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 vodovodem SK-UL.020.5. Zdrojem vody je VDJ Chlumec AKU – 2 x 500 m3 (250,00 / 255,00 m n. m.), z kterého teče přes obec Český Újezd do VDJ Český Újezd – 1 x 30 m3 (213,30 / 215,30 m n. m.). Do VDJ Chlumec AKU přitéká voda z VDJ Telnice. Obec je možné zásobovat vodou z VDJ Pod lanovkou – 2 x 650 m3 (202,00 / 207,00 m n. m.), ale ten je v současné době mimo provoz. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Český Újezd předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 020/7 VDJ.UL 020/7 Český Újezd 30 30 m3 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 20 % trvale bydlících obyvatel předčištěny v septicích se vsakováním a od 80 % akumulovány v bezodtokých jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 401,0 0,0 5 401,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/33260/2020/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 39/3, k.ú. Žandov u Chlumce
  28. 1. 2020
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/178773/2020/JirJ/A-137 Oprava vodní nádrže na p. p. č. 43 v k. ú. Stradov u Chabařovic
  20. 8. 2020