Chlumec - CZ042.3510.4214.0312.02 - stav 2004

 1. Obec

  Chlumec

  Číslo obce PRVKUK 0312
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0312
  Kód obce 568015
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0312.02 Český Újezd 02327 23272
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Český Újezd leží na úpatí Krušných hor, severovýchodně od Ústí nad Labem, severně od Chlumce. Trvale zde žije do 70 obyvatel, je zde 51 rekreačních objektů a 70 lůžek k rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 185 - 205 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Podhorský potok. Svým územím Český Újezd nezasahuje do chráněné oblasti ani do ochranného pásma. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ale počítá se s nárůstem počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 67 75 88 102 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 67 75 88 102 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   30 39 58 83 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Český Újezd je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 vodovodem SK-UL.020.5. Zdrojem vody je VDJ Chlumec AKU – 2 x 500 m3 (250,00 / 255,00 m n. m.), z kterého teče přes obec Český Újezd do VDJ Český Újezd – 1 x 30 m3 (213,30 / 215,30 m n. m.). Do VDJ Chlumec AKU přitéká voda z VDJ Telnice. Obec je možné zásobovat vodou z VDJ Pod lanovkou – 2 x 650 m3 (202,00 / 207,00 m n. m.), ale ten je v současné době mimo provoz. Na vodovod je napojeno 45 % obyvatel. 55 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se plánuje napojení dalších obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 020/7 VDJ.UL 020/7 Český Újezd 30m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 50 % trvale bydlících obyvatel předčištěny v septicích se vsakováním a od 50 % akumulovány v bezodtokých jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat a septiky intenzifikovat na domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 480,0 1 480,0

  Mapa