Chlumec - CZ042.3510.4214.0312.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chlumec

  Číslo obce PRVKUK 0312
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0312
  Kód obce 568015
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0312.01 Chlumec 05179 51799
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chlumec leží severně od Ústí nad Labem, na úpatí Krušných hor, v nadmořské výšce 220 – 280 m n. m. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna rodinnými a panelovými domy. Obcí protéká Ždírnický potok, který náleží do povodí Ohře, v obci se nenachází požární nádrž. Oblast spadá do ochranného pásma vodního zdroje Chlumec.  V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 3 665 3 856 4 064 3 492 3 643 3 751
   přechodně bydlící 0 0 647 681 522 410
   celkem 3 665 3 856 4 711 4 173 4 165 4 161
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   3 665 3 856 4 174 3 773 3 924 4 032
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chlumec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 vodovodem SK-UL.020.4. Zdrojem vody je VDJ Chlumec AKU – 2 x 500 m3 (250,00 / 255,00 m n. m.), ze kterého se čerpá pomocí ČS Chlumec do VDJ Chlumec Horka – 2 x 150 m3 (284,00 / 287,30 m n. m.) a do VDJ Chlumec nový – 2 x 750 m3 (305,70 / 310,70 m n. m.)
   Do VDJ Chlumec AKU přitéká voda z VDJ Telnice. Do VDJ Chlumec nový je svedena voda z prameniště Chlumec. Dále je možno zásobovat obec Chlumec z vodárenského systému města Ústí nad Labem z VDJ Střížovická Hora. Obec Chlumec je rozdělena na dvě tlaková pásma. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Chlumec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 020/3 CS.UL 020/3 Chlumec PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 020/1 VDJ.UL 020/1 Chlumec AKU 1000 1000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 020/2 VDJ.UL 020/2 Chlumec Horka 300 300 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 020/5 VDJ.UL 020/5 Chlumec - nový 1500 2x750 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chlumec 2a ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chlumec 2b ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chlumec 3 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chlumec 6 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chlumec 9 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chlumec 7 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chlumec 5 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chlumec 4 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Chlumec 8 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 020/8 VDJ.UL 020/8 Chlumec - starý - odstaven 100 100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   3 005 3 162 3 423 3 714 3 708 4 161
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chlumec má splaškovou kanalizaci K-UL.005.1-S.C ukončenou ČOV Chlumec. Kanalizační systém je tvořen převážně splaškovou kanalizací kombinovanou a v menší míře s jednotnými stokami. Gravitační kanalizace je z betonu, kameniny a PVC DN200 až DN700 v celkové délce 13,6 km. Tlaková kanalizace je z PE DN63 a DN160.

   V obci Chlumec se nachází systém dešťové kanalizace, která je rovněž v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice. Tento systém zahrnuje pět výustí nezakončených ČOV, které slouží k odvádění povrchových vod do přilehlé vodoteče Chlumecký potok. Jedná se o výust Chlumecká v severní části obce, výusti Cyrilská a Krušnohorská ve východní části obce, výust Ústecká v jižní části a výust Zálužanská v západní části obce.

   Z obce Stradov jsou odpadní vody přečerpány výtlakem do gravitační stokové sítě Chlumec.

   Na kanalizaci je napojeno 89 % trvale bydlících obyvatel. Od 11 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody předčištěny v septicích se vsakováním.

   Majitelem ČOV a kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV Chlumec je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s aerobní stabilizací kalu. Kapacita ČOV je 1533 m3/den. ČOV je navržena na 4267 EO, BSK5 256 kg/den. 

   Hrubé předčištění je tvořeno jemnými ručními česlemi a strojně stíranými česlemi pro záchyt mechanických nečistot a štěrbinovým lapákem písku. Z rozdělovací šachty za lapákem písku odtéká voda na biologickou linku ČOV, která je tvořena třemi oxidačními příkopy a čtyřmi dosazovacími nádržemi. Přebytečný kal je čerpán do kalového sila (studená anaerobní stabilizace) nebo na kalová pole. Anaerobně stabilizovaný zahuštěný kal je odvážen na ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice. Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do Ždírnického potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Územní plán navrhuje trasu kanalizačního sběrače z ČOV Chlumec při komunikaci Sempra, přes Všebořice do ČOV Ústí nad Labem. Územní plán navrhuje vybudování splaškové kanalizace v místní části Žandov s napojením na ČOV Chlumec.

   Podmínkou napojení staveb a zařízení na veřejnou kanalizaci v rozvojových plochách je rekonstrukce a intenzifikace ČOV Chlumec.

   Navržena je nová mechanicko-biologická ČOV ve dvoulinkovém provedení pro 4000 EO, s předřazenou denitrifikací, nitrifikací, podélnými souproudně protékanými dosazovacími nádržemi a chemickou eliminací fosforu. Kal bude udržován v aerobním stavu, gravitačně zahušťován a strojně odvodňován v novém objektu odvodnění kalu v prostoru kalových polí a současného objektu strojního odvodnění kalu, který bude zrušen. ČOV bude realizovaná ve stávajícím oxidačním příkopu AN1 za provozu AN2 a AN3. Po ukončení stavby a zprovoznění nové ČOV se zruší AN2 včetně DN1 a DN2. AN3, DN3 a DN4, kalojem a hrubé předčištění se zruší samostatnou akcí po ukončení zkušebního provozu. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby UL011061  je navrženo odstranění výusti UL113, vybudováním nové ČSOV (Q=3,7 l/s) a výtlaku HDPE DN80 v celkové délce 80 m. V současné době (2020) se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení.  Přes opakovanou urgenci nebyly poskytnuty příslušné podklady pro zákres navrhované ČSOV a výtlaku. Předpokládaná realizace bude před rokem 2030.

   Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky. 

   Vzhledem ke stáří jednotné kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.UL 005/1/K Chlumec u Chabařovic PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Chlumec u Chabařovic Ústecká PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Chlumec u Chabařovic ČOV PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Chlumec u Chabařovic PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce COV.UL 005/1/K Chlumec u Chabařovic - zkapacitnění PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  47 526,0 21 156,0 68 682,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/33260/2020/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 39/3, k.ú. Žandov u Chlumce
  28. 1. 2020
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/178773/2020/JirJ/A-137 Oprava vodní nádrže na p. p. č. 43 v k. ú. Stradov u Chabařovic
  20. 8. 2020