Chlumec - CZ042.3510.4214.0312.01 - stav 2004

 1. Obec

  Chlumec

  Číslo obce PRVKUK 0312
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0312
  Kód obce 568015
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0312.01 Chlumec 05179 51799
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chlumec leží severně od Ústí nad Labem, na úpatí Krušných hor, v nadmořské výšce 220 – 280 m n. m. Jedná se o obec do 3 670 trvale bydlících obyvatel s 347 rekreačními objekty, v obci jsou objekty s ubytovací kapacitou 45 lůžek. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna rodinnými a panelovými domy. Obcí protéká Ždírnický potok, který náleží do povodí Ohře, v obci se nenachází požární nádrž. Oblast spadá do ochranného pásma vodního zdroje Chlumec. Předpokládá se velký nárůst trvale žijících obyvatel a nárůst rekreačních objektů. V obci nejsou pracovní příležitosti

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 3 665 3 856 4 174 4 493 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 3 665 3 856 4 174 4 493 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 665 3 856 4 174 4 493 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chlumec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 vodovodem SK-UL.020.4. Zdrojem vody je VDJ Chlumec AKU – 2 x 500 m3 (250,00 / 255,00 m n. m.), ze kterého se čerpá pomocí ČS Chlumec do VDJ Chlumec Horka – 2 x 150 m3 (284,00 / 287,30 m n. m.) a do VDJ Chlumec nový – 2 x 750 m3 (305,70 / 310,70 m n. m.)
   Do VDJ Chlumec AKU přitéká voda z VDJ Telnice. Do VDJ Chlumec nový je svedena voda z prameniště Chlumec. Dále je možno zásobovat obec Chlumec z vodárenského systému města Ústí nad Labem z VDJ Střížovická Hora. Obec Chlumec je rozdělena na dvě tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 020/3 CS.UL 020/3 Chlumec PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 020/1 VDJ.UL 020/1 Chlumec AKU 1000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 020/2 VDJ.UL 020/2 Chlumec Horka 300m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 020/5 VDJ.UL 020/5 Chlumec - nový 2x750m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chlumec 9 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chlumec 7 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chlumec 5 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chlumec 8 ZD.UL 020/1 Chlumec PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 020/8 VDJ.UL 020/8 Chlumec - starý - odstaven 100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 005 3 162 3 423 4 493 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chlumec má splaškovou kanalizaci K-UL.005.1-S.C ukončenou ČOV Chlumec a z části jednotnou kanalizaci, která likviduje odpadní vody od 82 % trvale bydlících obyvatel. Od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a od 8 % v septicích se vsakováním.
   Majitelem ČOV a kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Mechanicko – biologická ČOV, nízko-zatěžované, s třemi oxidačními příkopy a se 4 dosazovacími nádržemi typu Dortmund. Je tvořena linkou hrubého předčištění Fontana R, které sestává ze samočistících česlí, lisu na shrabky, lapáku písku s provzdušňováním a lapáku tuků. Navazující technologii čištění tvoří stabilizační nádrže s doplňkovou aerací. Kalové hospodářství je tvořeno kalojemem užitného objemu 100 m3 a 10 ks kalových polí. Recipientem je Ždírnický potok.
   Projektované parametry:
   Q = 17,70 l/s
   Qroční = 559 545 m3/rok
   BSK5 přítok = 167 mg/l
   BSK5 přítok = 93,22 t/rok
   NL přítok = 277,23 mg/l
   NL přítok = 154,75 t/rok
   BSK5 odtok = 16,70 mg/l
   BSK5 odtok = 9,32 t/rok
   NL odtok = 19,89 mg/l
   NL odtok = 11,10 t/rok

   Výkonové parametry:

   Přítok:
   Počet EO = 2861
   Qroční = 259 545 m3/r    
   Qdenní = 711,02 m3/d
   Q = 8,23 l/s
   BSK5 prům. = 241,40 mg/l
   BSK5 = 62,65 t/rok
   CHSK prům. = 490,90 mg/l
   CHSK = 127,41 t/rok
   NL prům. = 244,30 mg/l
   NL = 63,41 t/rok
   N-NH4 = 2,17 mg/l            
   N-NH4 = 0,56 t/rok
   P celk. = 7,85 mg/l
   P max. = 2,04 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 4,6 mg/l
   BSK5 = 1,19 t/rok
   CHSK prům. = 26 mg/l
   CHSK = 6,75 t/rok
   NL prům. = 6 mg/l
   NL = 1,56 t/rok
   P celk. = 5,36 mg/l
   P max. = 1,38 t/rok

   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 1.12.2003 pod č.j.: OŽP 4161/131/J-830/03/Ko. Platnost rozhodnutí je do 12.2006

   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   50
   -
   15
   -
   22
   -
   7
   -
   -
   -
   -
   -

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je zpracovaná variantní studie, která řeší převedení odpadních vod z Chlumce do kanalizačního systému ČOV Ústí nad Labem a přepojení stávajících septiků do kanalizyce.
   Jako nejvýhodnější se nabízí varianta gravitační stoka DN 300 délky 3,0 km podél komunikace Chlumec – Chabařovice. Trasa dále pokračuje podél východního okraje Chabařovic ke Ždírnickému potoku, dále souběžně s levým břehem potoka do blízkosti čerpací stanice „E“, která se nachází na pravém břehu potoka. Zde je na zváženou pokračovat v gravitační části DN 300 v délce 790,0 m a provést napojení stoky za výtlak OV z Chabařovic, na gravitační část. Možná je také varianta vybudování vlastní ČS a přečerpávání OV na pravý břeh potoka, na přítok do ČS „E“.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Chlumec u Chabařovic PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Chlumec u Chabařovic Ústecká PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Chlumec PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Chlumec u Chabařovic ČOV PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Chlumec u Chabařovic PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 8 645,0 8 645,0

  Mapa